Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/2640/GA, 4 december 2017, beroep
Uitspraakdatum:04-12-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

nummer:          17/2640/GA

betreft: [Klager]           datum: 4 december 2017

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. V.P.J. Tuma, namens

[…], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 5 april 2016 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichting Almelo (KA-2016-000067), alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

 

1.         De beoordeling

Ingevolge artikel 69, eerste lid, Pbw moet het met redenen omklede beroepschrift uiterlijk op de zevende dag na die van de ontvangst van het afschrift van de uitspraak onderscheidenlijk na die van de mondelinge mededeling van de uitspraak  worden ingediend.

De uitspraak waarvan beroep is op 5 april 2016 mondeling medegedeeld aan klager en de directeur. Het beroepschrift dateert van 7 augustus 2017 en is op diezelfde dag op het secretariaat van de Raad ontvangen.

Klagers raadsman stelt dat hij ondanks herhaald verzoek de uitspraak van de beklagcommissie pas op 31 juli 2017 heeft ontvangen. Dit doet er echter niet aan af dat de uitspraak ter zitting in aanwezigheid van klager is gedaan, dat een aantekening van de mondelinge uitspraak aan klager is overhandigd en dat op dat moment de termijn van zeven dagen is gestart waarbinnen beroep kan worden ingesteld. Van een verschoonbare termijnoverschrijding is daarom geen sprake.

Klager heeft, gelet op het vorenstaande, niet tijdig beroep ingesteld.

 

2.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in het beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.M. van der Nat, voorzitter, mr. C.M. van der Bas en mr. A. van Holten, leden, in tegenwoordigheid van

M.G. Bikker, secretaris, op 4 december 2017

 

 

 

 

 

 

            secretaris         voorzitter

 

 

 

 

 

Naar boven