Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/2014/GA, 6 november 2017, beroep
Uitspraakdatum:06-11-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

nummer:          17/2014/GA

betreft: [Klager]           datum: 6 november 2017

 

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught,

gericht tegen een uitspraak van 15 juni 2017 van de alleensprekende beklagrechter bij voormelde inrichting, gegeven op een klacht van […], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 13 oktober 2017, gehouden in de p.i. Vught, is gehoord mevrouw mr. […], juridisch medewerker bij voormelde inrichting. Hoewel voor klagers vervoer naar de zitting was zorg gedragen, heeft hij daarvan geen gebruik gemaakt. Als toehoorder was aanwezig mr. […], secretaris bij de Raad.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

 

1.         De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter Het beklag betreft de afwijzing van klagers verzoek op de afdeling ‘zelfredzaamheid’ te worden geplaatst (VU-2016-002793).

De beklagrechter heeft het beklag gegrond verklaard en klager een tegemoetkoming van

€ 20,= toegekend op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

 

2.         De standpunten van de directeur en klager

Namens de directeur is in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Klager is afgewezen voor plaatsing op de afdeling ‘zelfredzaamheid’, omdat hem in eerste aanleg een maatregel tot terbeschikkingstelling (tbs) is opgelegd. Gedetineerden die op voormelde afdeling verblijven hebben veel vrijheden. Zo werken zij van maandag tot en met donderdag hele dagen en zijn zij op vrijdagen vrij en niet ingesloten, hebben zij skype-mogelijkheden en mogen zij samen koken. Zij moeten meer overleggen en meer met elkaar samenwerken. Deze afdeling is opgezet in het kader van re-integratie van gedetineerden. Plaatsing op deze afdeling moet passen binnen het detentieplan. Nu klager een tbs-maatregel is opgelegd, is re-integratie voor hem nog niet aan de orde en wordt geen re-integratieplan opgesteld. Wel is een detentieplan voor klager opgesteld. Uitgegaan wordt van de veroordeling in eerste aanleg. Pas wanneer de tbs-maatregel na uitspraak op het door klager ingestelde hoger beroep zou komen te vervallen, kan een re-integratieplan worden opgemaakt. Dan kan bekeken worden of plaatsing op de afdeling ‘zelfredzaamheid’ binnen het re-integratieplan past.

Klager heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter, in beroep niet toegelicht.

 

3.         De beoordeling

Over de afdeling ‘zelfredzaamheid’ is in de huisregels van de p.i. Vught niets opgenomen.  Blijkens het verhandelde ter zitting is de doelstelling van deze afdeling gedetineerden bij hun re-integratie te ondersteunen door hen meer vrijheden en verantwoordelijkheden toe te kennen. Plaatsing in een dergelijke afdeling kan als een privilege worden aangemerkt. Nu klager in eerste aanleg een tbs-maatregel is opgelegd, is re-integratie – bij de huidige stand van zaken – voor hem nog niet aan de orde. Gelet daarop acht de beroepscommissie het niet onredelijk klagers verzoek tot plaatsing op voormelde afdeling af te wijzen.

Het beroep van directeur zal derhalve gegrond worden verklaard. De uitspraak van de beklagrechter kan niet in stand blijven en het beklag dient alsnog ongegrond te worden verklaard.

4.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart het beklag alsnog ongegrond.

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.W. Wabeke, voorzitter, drs. P.J.M. van Puffelen en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van Y.L.F. Schuren, secretaris, op 6 november 2017.

 

 

 

 

 

 

 

            secretaris         voorzitter

 

 

Naar boven