Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/3336/SGA, 6 oktober 2017, schorsing
Uitspraakdatum:06-10-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Nummer          : 17/3336/SGA

Betreft : [verzoeker]    datum: 6 oktober 2017

 

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift, tevens klaagschrift van

[…], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Vught.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van voormelde inrichting van 29 september 2017, inhoudende dat verzoeker wordt verplicht tot het ondergaan van een geneeskundige behandeling als bedoeld in artikel 46d, aanhef en onder b, van de Pbw (hierna: b-dwangbehandeling), ingaande op 28 september 2017 om 14.00 uur en eindigende op 12 oktober  2017 om 14.00 uur.

De voorzitter heeft kennisgenomen van de schriftelijke inlichtingen van de directeur van 5 oktober 2017 alsmede van de mededeling van de secretaris van de beklagcommissie bij voormelde p.i. inhoudende dat er nog geen klacht van verzoeker is ontvangen. 

 

1.         De beoordeling

De secretaris van de beklagcommissie bij voormelde p.i. heeft aangegeven dat daar nog geen klacht van verzoeker is ontvangen. Nu het schorsingsverzoek, tevens houdende beklag, is doorgezonden naar de beklagcommissie gaat de voorzitter er van uit dat de secretaris van de beklagcommissie inmiddels een klacht heeft ingeboekt. Verzoeker kan derhalve in zijn schorsingsverzoek worden ontvangen.

Uit de inlichtingen van de directeur komt naar voren dat de thans bestreden beslissing tot toepassing van b-dwangbehandeling ten uitvoer is gelegd door toediening van de depotmedicatie op 29 september 2017 en dat binnen de lopende dwangbehandeling geen verdere medicatie zal worden toegediend. Gelet hierop is er geen sprake meer van een tenuitvoerlegging als bedoeld in artikel 66 van de Pbw en heeft verzoeker dus ook geen belang (meer) bij een toewijzing van het verzoek. Het verzoek zal daarom worden afgewezen.

 

2.         De uitspraak

De voorzitter wijst het verzoek af.

 

 

Aldus gedaan door mr. J.W. Rijkers, voorzitter, in tegenwoordigheid van B.A. Bogaars, secretaris, op 6 oktober 2017.

                        

 

secretaris         voorzitter

 

Naar boven