Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/4059/SGA, 15 december 2016, schorsing
Uitspraakdatum:15-12-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Nummer          : 16/4059/SGA  

Betreft [klager]            datum: 15 december 2016

 

 

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw), heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift, tevens beroepschrift, van

de directeur van de penitentiaire inrichting (p.i.) Groot Alphen te Alphen aan den Rijn, verder verzoeker te noemen.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 70, tweede lid, van de Pbw, van de tenuitvoerlegging van een uitspraak van  24 oktober 2016 van de beklagcommissie bij voormelde inrichting, gegeven op een aantal klachten van […], verder te noemen klager.

Aan de orde is de beslissing van de beklagcommissie ten aanzien van het beklagonderdeel met kenmerk AR 2016/739. Dit beklag betreft - voor zover thans aan de orde -:

a. het feit dat klager wordt ingesloten tijdens activiteiten waaraan hij als levenslanggestrafte niet kan, wil of mag deelnemen, zoals TRA-momenten (die zien op terugdringen recidive), geestelijke verzorging, sport en bezoek. keer de onderwijsmomenten;

b. het feit dat klager als levenslanggestrafte wordt verplicht deel te nemen aan de arbeid en

c. het feit dat klager na afloop van de arbeid, om 16.45 uur, geen gelegenheid heeft om te douchen. 

De beklagcommissie heeft het beklag met kenmerk AR 2016/739 ten aanzien van de verplichting deel te nemen aan de arbeid en ten aanzien van het insluiten tijdens arbeid en TRA-activiteiten gegrond verklaard en – zo verstaat de voorzitter – daarmee impliciet de beslissing van de directeur vernietigd, met de bepaling dat geen termen aanwezig worden geacht voor toekenning van een tegemoetkoming, het beklag ongegrond verklaard ten aanzien van het insluiten bij niet deelname aan activiteiten sport, bezoek, GV en onderwijs en klager niet-ontvankelijk verklaard ten aanzien van het niet kunnen douchen na afloop van de arbeid.

De voorzitter heeft kennisgenomen van bedoelde uitspraak van de beklagcommissie en de onderliggende stukken. Klager is in de gelegenheid gesteld schriftelijk nader te reageren op het verzoek van de directeur. Klager heeft van die gelegenheid geen gebruik gemaakt.

 

1.         De beoordeling

De voorzitter stelt voorop dat in het kader van het verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de beklagcommissie slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzocht en beslist. Aan de orde is daarom slechts de vraag of de beslissing waartegen beroep is ingediend in strijd is met een wettelijk voorschrift dan wel zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om thans over te gaan tot schorsing van de (verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing. Naar het oordeel van de voorzitter is dat niet het geval.

De directeur heeft uitgebreid toegelicht waarom hij het niet eens is met de beslissing van de beklagcommissie van 24 oktober 2016. De argumenten van de directeur behelzen voornamelijk een inhoudelijke herhaling van zetten van het eerder ingenomen standpunt. De directeur verzoekt in het kader van deze procedure in feite om een uitgebreide inhoudelijke beoordeling. Daar leent deze procedure zich niet voor. Gelet op de marginale toets van de onderhavige procedure geven de argumenten die de directeur naar voren heeft gebracht de voorzitter geen aanleiding de tenuitvoerlegging van de uitspraak van de beklagcommissie voorshands te schorsen. Nu de directeur daarbij evenmin aannemelijk heeft gemaakt waarom de inhoudelijke beoordeling door de beroepscommissie in dit geval beslist niet kan worden afgewacht, dient het schorsingsverzoek te worden afgewezen.

 

2.         De uitspraak

De voorzitter wijst het verzoek af.

 

Aldus gedaan door mr. A.G. Coumans, voorzitter  in tegenwoordigheid van B.A. Bogaars, secretaris, op 15 december 2016.

           

 

            secretaris         voorzitter

 

Naar boven