Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/0805/SGA, 14 maart 2017, schorsing
Uitspraakdatum:14-03-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          : 17/805/SGA

Betreft : [verzoeker]    datum: 14 maart 2017

 

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift,  ingediend door mr. M.J.N. Vermeij, namens

[…], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de penitentiaire inrichting (p.i.) Groot Alphen te Alphen aan den Rijn.

Verzoeker vraagt de voorzitter om bij wijze van voorlopige voorziening, met toepassing van artikel 66, eerste lid Pbw, om hangende de afhandeling van het tegen een uitspraak van de beklagcommissie van 12 december 2016 ingestelde beroep een voorlopige voorziening, in die zin dat aan de voor overplaatsing van verzoeker verantwoordelijke functionarissen werkzaam in de p.i. wordt opgedragen om zo snel mogelijk de overplaatsing van verzoeker naar een zeer beperkt beveiligde inrichting, te bewerkstelligen.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift van 25 februari 2017 alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur van 10 maart 2017.

 

1.         De beoordeling

Namens verzoeker is verzocht om hangende de afhandeling van het tegen een uitspraak van de beklagcommissie van 12 december 2016 ingestelde beroep een voorlopige voorziening, in die zin dat aan de voor overplaatsing van verzoeker verantwoordelijke functionarissen werkzaam in de p.i. wordt opgedragen om zo snel mogelijk de overplaatsing van verzoeker naar een zeer beperkt beveiligde inrichting, te bewerkstelligen.

Dit verzoek komt niet voor toewijzing in aanmerking. Op grond van het bepaalde in artikel 66, eerste lid, van de Pbw kan de voorzitter hangende de uitspraak op het klaagschrift de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur geheel of gedeeltelijk schorsen. Voor een voorlopige voorziening als die waar verzoeker om vraagt, biedt de Pbw geen ruimte. Daarvoor zou nodig zijn dat de voorzitter de bevoegdheid zou hebben overeenkomstig het bepaalde in artikel 68, derde lid, van de Pbw. Die bevoegdheid komt de voorzitter in het kader van deze procedure niet toe. Het verzoek zal daarom worden afgewezen. De stelling van verzoekers raadsman dat de Algemene wet bestuursrecht (Awb) meer ruimte biedt voor het treffen van een voorlopige voorziening dan de Pbw waarmee een andere maatregel dan alleen de schorsing van een besluit bewerkstelligd kan worden, namelijk de onmiddellijke overplaatsing van verzoeker naar een zeer beperkt beveiligde inrichting, althans het geven van de opdracht aan de p.i. om die overplaatsing te doen plaatsvinden, kan geen doel treffen nu uit artikel 1:6 Awb en de Memorie van toelichting op de Pbw, volgt dat de Awb niet van toepassing is in penitentiaire inrichtingen.

 

2.         De uitspraak

De voorzitter wijst het verzoek af.

 

Aldus gedaan door mr. A. van Waarden, voorzitter, in tegenwoordigheid van B.A. Bogaars, secretaris, op 14 maart 2017.

                                               

 

 

secretaris         voorzitter

 

Naar boven