Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/2815/SGA, 29 augustus 2017, schorsing
Uitspraakdatum:29-08-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Nummer          : 17/2815/SGA

Betreft : [verzoeker]    datum: 29 augustus 2017

 

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van

 

[…], verder verzoeker te noemen, thans verblijvende in de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Vught.

 

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van de locatie Sittard van 18 augustus 2017, inhoudende:

a. de afwijzing van een verzoek om met verlof te mogen gaan en
b. de overplaatsing vanuit de locatie Sittard aar de p.i. Vught.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het door verzoekers raadsman, mr. S.J. van Galen, ingediende klaagschrift van 22 augustus 2017 alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur van 28 augustus 2017.

 

1.         De beoordeling

Ten aanzien van onderdeel a stelt de voorzitter voorop dat in het kader van het verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzocht en beslist. De voorzitter overweegt dat verzoeker niet gebaat is bij een enkele beslissing tot schorsing, omdat dit niet kan leiden tot de door verzoeker gewenste situatie, namelijk toekenning van verlof. Daarvoor zou tevens nodig zijn een beslissing als bedoeld in artikel 68, derde lid, sub a of b, van de Pbw. Voor een dergelijke beslissing is in de schorsingsprocedure geen ruimte.

Gelet op vorenstaande concludeert de voorzitter dat de aard van deze beslissing zich niet leent voor schorsing. De voorzitter komt derhalve aan een verdere beoordeling van de beslissing niet toe. Het verzoek zal derhalve in zoverre worden afgewezen.

Ten aanzien van onderdeel b geldt het volgende. Een beslissing tot overplaatsing van een gedetineerde naar een andere inrichting is exclusief voorbehouden aan de selectiefunctionaris en dus geen beslissing als bedoeld in artikel 60, eerste lid, van de Pbw.  Verzoeker kan daarom in zoverre niet worden ontvangen in zijn verzoek.

 

2.         De uitspraak

De voorzitter verklaart verzoeker niet-ontvankelijk in zijn verzoek voor zover dit betrekking heeft op onderdeel b en wijst het verzoek voor het overige af.

 

Aldus gedaan door mr. J.W. Rijkers, voorzitter, in tegenwoordigheid van B.A. Bogaars, secretaris, op 29 augustus 2017.

                        

 

secretaris         voorzitter

 

Naar boven