Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/2855/SGA, 31 augustus 2017, schorsing
Uitspraakdatum:31-08-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          : 17/2855/SGA

Betreft : [verzoeker]    datum: 31 augustus 2017

 

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van

[…], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Dordrecht.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van voormelde inrichting van 29 augustus 2017, inhoudende de terugplaatsing van verzoeker vanuit het plusprogramma naar het basisprogramma per 29 augustus 2017.

 

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het namens mr. D.N.A. Brouns op 30 augustus 2017 ingediende klaagschrift alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur van 30 augustus 2017. De voorzitter heeft ook kennisgenomen van de mededeling van de secretaris van de beklagcommissie bij voormelde p.i. inhoudende onder meer dat het schorsingsverzoek als klacht zal worden ingeboekt. 

 

1.         De beoordeling

De voorzitter stelt voorop dat in het kader van het verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzocht en beslist. Aan de orde is daarom slechts de vraag of de beslissing waartegen beklag is ingediend in strijd is met een wettelijk voorschrift dan wel zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om thans over te gaan tot schorsing van de (verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing. Naar het oordeel van de voorzitter is dat het geval.

Volgens vaste jurisprudentie van de beroepscommissie dient de directeur, alvorens te beslissen, de ernst van het gedrag in kwestie af te wegen tegen het voorgaande gedrag. Volgens de beroepscommissie vormt - anders dan in het geval van de oplegging van  een disciplinaire straf en ordemaatregel  -  immers de grondslag voor degradatie niet de verstoring van de orde en veiligheid in de inrichting dan wel de ongestoorde tenuitvoerlegging van de vrijheidsbeneming zonder meer, maar de (mate van) verantwoordelijkheid die de gedetineerde toont voor zijn eigen re-integratie. Niet elk ongewenst gedrag hoeft daarom volgens de beroepscommissie tevens in te houden dat de gedetineerde niet meewerkt aan zijn re-integratie en daarom dient het structurele gedrag van de betrokken gedetineerde, waaronder ook de onderdelen van goed gedrag, bij de beslissing te worden betrokken.

Uit de inlichtingen van de directeur, waaronder begrepen de schriftelijke mededeling van de beslissing tot degradatie, komt naar voren dat verzoeker op 22 augustus 2017 een disciplinaire straf heeft opgelegd gekregen in verband met een positieve uitslag van een urinecontrole op het gebruik van THC. Naar aanleiding van dit voorval en het op 10 juli 2017 hierna te benoemen door verzoeker vertoonde dit-kan-beter gedrag is verzoeker teruggeplaatst in het basisprogramma.

In de beslissing tot terugplaatsing heeft de directeur melding gemaakt van oranje (dit-kan- beter) gedrag. Verzoeker zou op 10 juli 2017 een disciplinaire straf hebben opgelegd gekregen, eveneens wegens een positieve uitslag van een urinecontrole op het gebruik van THC. Verzoekers overige gedrag binnen de inrichting wordt als “groen” beoordeeld. Van structureel ongewenst (“rood”) gedrag blijkt uit de bestreden beslissing niet.  Gelet op het vorenstaande komt het schorsingsverzoek voor toewijzing in aanmerking.

 

2.     De uitspraak

De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de beslissing van de directeur met onmiddellijke ingang tot het moment dat de beklagcommissie op het onderliggende beklag zal hebben beslist.

 

 

Aldus gedaan door mr. J.W. Rijkers, voorzitter, in tegenwoordigheid van B.A. Bogaars, secretaris, op 31 augustus 2017.

 

 

                       

 

secretaris         voorzitter

 

Naar boven