Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/2704/GB en 17/2899/GB, 30 november 2017, beroep
Uitspraakdatum:30-11-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer:         17/2704/GB en 17/2899/GB

 

Betreft:            […]      datum: 30 november 2017

 

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van twee bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschriften, ingediend door mr. F.W.M. Hopmans, namens

[…], verder te noemen klager,

gericht tegen een (fictieve) weigering van de selectiefunctionaris om een beslissing te nemen en tegen een op 17 augustus 2017 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

 

1.         De inhoud van de bestreden beslissingen

De selectiefunctionaris heeft aanvankelijk geen beslissing genomen op het door klager ingediende verzoekschrift hem naar de afdeling Beheersproblematische Gedetineerden (hierna: de BPG-afdeling) van de locatie De Schie te Rotterdam over te plaatsen (17/2704/GB). De selectiefunctionaris heeft voornoemd verzoek op

17 augustus 2017 afgewezen (17/2899/GB).

 

2.         De feiten

Klager is sedert 17 maart 2013 gedetineerd. Hij verblijft in de BPG-afdeling van de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught.

 

3.         De standpunten

3.1.      Namens klager zijn de beroepen als volgt toegelicht. De selectiefunctionaris heeft langer dan zes weken niet beslist op klagers verzoek d.d. 28 juni 2017. Hierdoor wordt klagers recht op een eerlijk proces ex artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) tekort gedaan. Selectiefunctionarissen beslissen veelvuldig te laat op bezwaar- en verzoekschriften. Klager ontvangt geen bezoek in de p.i. Vught, omdat zijn familie en kennissen niet in de buurt wonen. Het is voor hen niet mogelijk naar Vught af te reizen. Klager ondervindt voorts problemen met een aantal bewakers van de p.i. Vught. De selectiefunctionaris stelt in de bestreden beslissing dat klager in vorige inrichtingen nooit bezoek heeft gehad en refereert aan een motivatiebrief van klager. Stukken omtrent klagers bezoek en diens motivatiebrief zijn opgevraagd, maar niet door klager en zijn raadsvrouw ontvangen. Het is merkwaardig dat de selectiefunctionaris niet over stukken beschikt waar hij wel (deels) zijn beslissing op heeft gebaseerd. Klager ontving in de p.i. Krimpen aan den IJssel en de p.i. Nieuwegein geen bezoek, omdat hij daar geen behoefte aan had. Toen klager langer bleef vastzitten dan hij aanvankelijk dacht, ontstond die behoefte wel. Door zijn verblijf in de BPG-afdeling is die behoefte nog groter geworden, want het BPG-regime valt klager zwaar. Hij mist zijn moeder en wil graag door haar bezocht worden. Verzocht wordt het beroep gegrond te verklaren, de selectiefunctionaris op te dragen klager naar de BPG-afdeling van de locatie De Schie over te plaatsen en aan klager een tegemoetkoming toe te kennen.

3.2.      De selectiefunctionaris heeft de (fictieve) weigering te beslissen op en de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht. Klagers bezwaarschrift gericht tegen diens plaatsing in de BPG-afdeling van de p.i. Vught is op 30 juni 2017 ontvangen en op 25 juli 2017 beantwoord. Dit is ruim binnen de termijn van zes weken. De beslissing is via de inrichting aan klager verstuurd en per e-mail naar zijn advocaat. Klager verzocht op 28 juni 2017, kort na plaatsing in de BPG-afdeling van de p.i. Vught, om overplaatsing naar de BPG-afdeling van de locatie De Schie. Dit verzoek is op 17 augustus 2017 afgewezen.

Niet aannemelijk is gemaakt dat klager in een andere inrichting wel bezoek zal ontvangen. Tijdens eerder verblijf van klager in twee andere inrichtingen ontving hij namelijk evenmin bezoek. Omtrent de medische gesteldheid van klagers moeder, waaruit zou kunnen blijken dat zij niet in staat is te reizen, is niets aangetoond. Zij is sinds vier maanden in Nederland en heeft nog geen dokter bezocht. Eventuele problemen met het inrichtingspersoneel zijn niet onderbouwd, noch blijkt dat klager deze bespreekbaar zou hebben gemaakt.

 

4.         De beoordeling

4.1.      Namens klager is op 28 juni 2017 een verzoek tot overplaatsing naar de BPG-afdeling van de locatie De Schie ingediend. Op 14 augustus 2017 is namens klager beroep ingesteld tegen de (fictieve) weigering van de selectiefunctionaris op dit verzoek te beslissen. Op 17 augustus 2017 heeft de selectiefunctionaris het verzoek afgewezen. Tegen deze beslissing, die klager c.q. diens raadsvrouw – zo volgt uit de stukken – eerst op 31 augustus heeft ontvangen, is namens klager op 31 augustus 2017 beroep ingesteld. Nu de selectiefunctionaris op 17 augustus 2017 alsnog een beslissing heeft genomen, zal de beroepscommissie de beroepen tezamen inhoudelijk behandelen.

4.2.      Uit de door de selectiefunctionaris in beroep overgelegde motivatie van klager komt naar voren dat klager naar de BPG-afdeling van de locatie De Schie wil worden overgeplaatst, omdat zijn ouders in Den Haag wonen en zij slechts een uitkering  ontvangen, zodat zij over onvoldoende financiële middelen beschikken om klager in Vught te bezoeken. Hiermee heeft klager concreet aangegeven waarom zijn ouders hem niet kunnen bezoeken. Hij wenst met name bezoek van zijn moeder die sinds enkele maanden in Nederland verblijft.

4.3.      Ingevolge artikel 25, zevende lid, van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden worden gedetineerden die tot een gevangenisstraf zijn veroordeeld, in een gevangenis in het arrondissement van vestiging geplaatst. Indien in het arrondissement van vestiging geen gevangenis is

aangewezen of geen plaats in een gevangenis in het desbetreffende arrondissement beschikbaar is, wordt de gedetineerde in een gevangenis in een aanpalend arrondissement geplaatst. Klagers vestigingsadres bevindt zich in (het arrondissement) Den Haag. De p.i. Vught bevindt zich noch in dit arrondissement noch in een aanpalend arrondissement. De locatie De Schie bevindt zich wel in een aanpalend arrondissement. Plaatsing van klager in de BPG-afdeling van de locatie De Schie heeft reeds hierom in beginsel de voorkeur. De selectiefunctionaris heeft niet aangevoerd waarom overplaatsing naar de BPG-afdeling van de locatie De Schie niet mogelijk of onwenselijk zou zijn, terwijl klager in de BPG-afdeling van de p.i. Vught verstoken is van bezoek.

4.4.      De gestelde bezoekproblematiek is niet gelegen in de medische gesteldheid van klagers ouders, zodat slechts aan de orde is of de afstand van Den Haag naar de p.i. Vught onevenredig is met het oog op de – gestelde en onweersproken – financiële situatie van klagers ouders. Gelet op het vorenstaande is de beroepscommissie van oordeel dat dit het geval is. De omstandigheid dat klager in eerdere inrichtingen ook geen bezoek ontving, doet hier niet aan af. Klager heeft aangegeven destijds geen behoefte aan bezoek te hebben gehad, wat niet maakt dat hij thans geen aanspraak meer zou kunnen maken op zijn bezoekrecht ex artikel 38 van de Pbw. Bovendien is klagers moeder pas relatief recent in Nederland, dus kon zij klager destijds om die reden niet bezoeken.

4.5.      De beroepscommissie zal het beroep gegrond verklaren. De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

 

5.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.W. Wabeke, voorzitter, J.G.A. van den Brand en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van P. de Vries, secretaris, op 30 november 2017.

 

 

            secretaris         voorzitter

 

Naar boven