Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/1578/SGA, 18 mei 2017, schorsing
Uitspraakdatum:18-05-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

 

Nummer          : 17/1578/SGA

Betreft : [verzoeker]    datum: 18 mei 2017

 

 

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van

[…], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de penitentiaire inrichting (p.i.)  Arnhem.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van voormelde p.i.,  inhoudende de terugplaatsing van verzoeker vanuit het plus-plusprogramma naar het plusprogramma per – zo verstaat de voorzitter – 8 mei 2017.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift van 9 mei 2017 alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur van 17 mei 2017.

 

1.         De beoordeling

De voorzitter stelt voorop dat in het kader van het verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzocht en beslist. Aan de orde is daarom slechts de vraag of de beslissing waartegen beklag is ingediend in strijd is met een wettelijk voorschrift dan wel zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om thans over te gaan tot schorsing van de (verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing. Naar het oordeel van de voorzitter is dat niet het geval.  Uit de schriftelijke inlichtingen is het volgende naar voren gekomen. In de p.i. Arnhem vindt een pilot plaats met een zogenaamd plus-plusprogramma voor gedetineerden die op alle gebieden van het toetsingskader DBT zeer goed scoren en zich voorbeeldig gedragen. Het betreft een plusprogramma met extra activiteiten zoals extra recreatie en baantjes met voorrechten. Tijdens hun verblijf in het plus-plusprogramma dienen deze gedetineerden van onbesproken gedrag te blijven. Verzoeker, die aan deze pilot meedeed en in het plus-plusprogramma verbleef, voldeed niet langer aan deze voorwaarde omdat hij een positieve score op het gebruik van softdrugs behaalde bij een urinecontrole, ook na herhalingsonderzoek. Verzoeker is daarom teruggeplaatst naar het plusprogramma. Van deze beslissing is geen schriftelijke neerslag opgemaakt.

Gelet op de inlichtingen van de directeur is - naar het voorlopig oordeel van de voorzitter - geen sprake van een beslissing die gelijk te stellen is met die van terugplaatsing vanuit een plusprogrmma naar het basisprogramma. De voor laatstgenoemde beslissing geldende vereisten zijn dan ook niet zonder meer van toepassing. Hoewel het in geval van een beslissing zoals thans aan de orde wenselijk is dat ook deze op schrift wordt gesteld - zoals immers ook is gebeurd bij de beslissing tot promotie van het plusprogramma naar het plus plus programma -  is - eveneens naar het voorlopig oordeel van de voorzitter -  geen sprake van vormverzuim. Er is geen sprake van strijd met enig wettelijk voorschrift.  Inhoudelijk is de beslissing begrijpelijk en niet onredelijk of onbillijk.. Het verzoek dient derhalve te worden afgewezen.

 

2.         De uitspraak

De voorzitter wijst het verzoek af.

 

 

Aldus gedaan door mr. J.W. Rijkers, voorzitter, in tegenwoordigheid van B.A. Bogaars, secretaris, op 18 mei 2017. 

 

                         

 

 

secretaris         voorzitter

 

Naar boven