Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/0860/GB, 28 mei 2003, beroep
Uitspraakdatum:28-05-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 03/860/GB

Betreft: [klager] datum: 28 mei 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 15 april 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1976], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 2 april 2003 genomen en op 7 april 2003 aan klager uitgereikte beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het namens klager gedane verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) De Marwei te Leeuwarden afgewezen.

2. De feiten
2.1. Klager is sedert 29 mei 2002 gedetineerd. Hij verbleef als preventief gehechte in het h.v.b. De Marwei. Op 14 maart 2003 is hij overgeplaatst naar het h.v.b. Zwolle te Zwolle.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de afwijzing van het verzoek tot overplaatsing naar het h.v.b. De Marwei als volgt toegelicht. Klager is op eigen verzoek overgeplaatst naar het h.v.b. Zwolle. Reizen was voor klagers bezoek geenprobleem, maar door ziekte van beide ouders en het rooster van zijn vriendin zijn zij vrijwel niet meer in staat om wekelijks op bezoek te komen. De ouders kunnen niet reizen met eigen vervoer of openbaar vervoer. Klagers vader isslecht ter been door een ernstige vorm van suikerziekte en klagers moeder ligt in het ziekenhuis. Met de huisarts kan contact worden opgenomen omtrent de situatie van de ouders.
In de korte tijd dat klager in Zwolle verblijft, is er veel gebeurd. Klager weet niet waar zijn kinderen verblijven. In Leeuwarden heeft klager meer steun van familie en instanties.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Op 27 februari 2003 heeft klager het verzoek gedaan tot overplaatsing vanuit De Marwei omdat hij problemen verwachtte met een medegedetineerde. De directeur van de Marwei heeft tevens het verzoek gedaan om klager over te plaatsen inverband met incidenten, positieve urinecontroles en verbale agressie jegens personeel. Beide partijen hebben verzocht om overplaatsing omdat zij op elkaar uitgekeken zouden zijn. Het verzoek is gehonoreerd in verband met deverstoorde verhoudingen tussen partijen. Op 2 april 2003 is een nieuw verzoek van klager ontvangen om geplaatst te worden in De Marwei. De tijd, die klager in het h.v.b. Zwolle heeft doorgebracht, wordt te kort bevonden om klagerwederom over te plaatsen en zeker niet naar De Marwei waar de aanwezigheid van klager nog niet gewenst is.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte in afwachting van plaatsing in een gevangenis, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

Klager wenst teruggeplaatst te worden naar h.v.b. De Marwei. Nu klager op eigen verzoek nog maar enkele maanden geleden is overgeplaatst vanuit h.v.b. De Marwei en dit, in verband met incidenten, positieve urinecontroles enagressie, tevens de wens was van de directeur van De Marwei, is de beroepscommissie van oordeel dat de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris niet in strijd is met de wet en, bij afwegingvan alle in aanmerking komende belangen, evenmin als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt.
Hetgeen klager heeft aangevoerd over de bezoekmogelijkheden, hetgeen niet gestaafd wordt met enige medische verklaring, is onvoldoende zwaarwegend om tot een ander oordeel te kunnen komen.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

1. Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 28 mei 2003

secretaris voorzitter

Naar boven