Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/1414/GA, 30 november 2017, beroep
Uitspraakdatum:30-11-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Zorgplicht  v

nummer:          17/1414/GA

betreft: [klaagster]       datum: 30 november 2017

 

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de locatie Ter Peel te Evertsoord,

gericht tegen een uitspraak van 20 april 2017 van de beklagcommissie bij voormelde locatie, gegeven op een klacht van […], verder te noemen klaagster,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 15 september 2017, gehouden in de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught, zijn gehoord klaagster en de heer […], juridisch medewerker bij de locatie Ter Peel.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

 

1.         De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie

Het beklag betreft de slechte kwaliteit van de televisieontvangst terwijl klaagster daar wel voor moet betalen (TP 2017/000024).

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

 

2.         De standpunten van de directeur en klaagster

Namens de directeur is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.

De inrichting ligt buiten de stad en het televisiesignaal verloopt via twee verschillende satellieten. Dit kan van invloed zijn op de beeldkwaliteit. Het ging om een paar zenders. De directeur betreurt dat er een klacht is ingediend en dat deze gegrond is verklaard. Er is namelijk wel voortvarend gehandeld. De directeur heeft de klacht van 6 februari 2017 pas op 14 maart 2017 ontvangen. De klacht is eerst in handen gesteld van de maandcommissaris. De juridisch medewerker is zelf gaan kijken naar aanleiding van de klacht. Hij heeft televisie gekeken op de cel van klaagster en alle zenders waren toen in orde. Een technische storing dient te worden gemeld bij het personeel  dat  vervolgens de facilitaire dienst inschakelt. De zorgplicht van de directeur maakt dat de televisieontvangst voldoende adequaat geregeld moet zijn als gedetineerden daar ook voor moeten betalen en dat was zo.

Klaagster heeft in beroep haar tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.

Ten tijde van de klacht waren de door de inrichting bestelde onderdelen nog niet overal gemonteerd. Na 15 maart 2017 is er verbetering opgetreden. De klacht over de zenders is al in een Gedeco overleg op 11 januari 2017 besproken. Pas op 24 januari 2017 heeft een extern bedrijf het televisiesignaal gecontroleerd. Klaagster heeft meermalen melding gedaan bij het personeel van de slechte zenderontvangst, maar daar is niks mee gedaan. Klaagster heeft naar haar idee correct gehandeld, maar omdat er vanuit de inrichting geen stappen werden ondernomen en ze geen feedback kreeg op haar meldingen, is ze in beklag gegaan. Het televisiesignaal was ondertussen nog steeds niet verbeterd. Klaagster denkt dat er niet meer klachten zijn ingediend, omdat het probleem al was besproken in het Gedeco overleg. Ze moest wel €3 blijven betalen voor de televisie en dat is veel geld voor een gedetineerde. De €5 tegemoetkoming die de beklagcommissie heeft toegekend dekt maar de helft van de kosten die klaagster heeft gemaakt.

 

3.         De beoordeling

Zoals de beroepscommissie eerder heeft bepaald (RSJ 2 oktober 2015, 15/1590/GA) stelt de beroepscommissie voorop dat de directeur verantwoordelijk is en blijft (kortdurende incidenten daargelaten) voor een goede ontvangst van televisieprogramma’s, met name nu gedetineerden gehouden zijn te betalen voor huur van de televisie inclusief de ontvangst van programma’s. De beroepscommissie stelt vast dat de problemen met de televisieontvangst betreffende een zestal zenders ten tijde van de klacht van klaagster op 6 februari 2017 nog niet waren verholpen, terwijl klaagster, onweersproken, al eerder melding hiervan had gedaan bij het personeel en het probleem in ieder geval is besproken op een Gedeco overleg op 11 januari 2017. De beroepscommissie is van oordeel dat gelet op het tijdsverloop sedert de melding van klaagster en de bespreking in de Gedeco van de problemen rond de ontvangst van enkele televisiezenders, de directeur eerder actie had kunnen en moeten ondernemen. De directeur heeft derhalve onvoldoende naar zijn zorgplicht gehandeld en het beroep is dan ook ongegrond.

 

4.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. C.M. van der Bas, voorzitter, mr. R.S.T. van Rossem-Broos en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Jousma, secretaris, op 30 november 2017

 

 

 

             

 

 

 

            secretaris         voorzitter

 

 

Naar boven