Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/2944/SGA, 11 september 2017, schorsing
Uitspraakdatum:11-09-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer          : 17/2944/SGA

Betreft : [verzoeker]    datum:11 september 2017

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift,  ingediend door mr. M. de Reus, namens

[…], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Zwaag.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van voormelde inrichting van 31 augustus 2017 , inhoudende de terugplaatsing van verzoeker vanuit het plusprogramma naar het basisprogramma.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift van 5 september 2017 alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur van 7 september 2017.

 

1.         De beoordeling

De voorzitter stelt voorop dat in het kader van het verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzocht en beslist. Aan de orde is daarom slechts de vraag of de beslissing waartegen beklag is ingediend in strijd is met een wettelijk voorschrift dan wel zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om thans over te gaan tot schorsing van de (verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing. Naar het oordeel van de voorzitter is dit het geval.

In de bestreden beslissing is het volgende opgenomen:

Op grond van het toetsingskader ‘stimuleren en ontmoedigen’ is uw gedrag op de volgende onderdelen beoordeeld als ongewenst gedrag (rood).

Ik verwijs hiervoor naar: De vrijhedencommissie heeft besloten om u bijzondere voorwaarden op te leggen tijdens uw vrijheden, een locatiegebod gecontroleerd door GPS. De redenen hiervan zijn reeds aan u uitgelegd. Om uitvoering te kunnen geven aan de controle van de bijzondere voorwaarde door middel van GPS is het noodzakelijk dat uw verlofadres wordt onderzocht door de reclassering om te beoordelen of uw adres daadwerkelijk hiervoor geschikt is. Hiervoor is het nodig dat u gegevens aanlevert om vanuit de inrichting een opdracht voor dit onderzoek te kunnen geven aan de reclassering. U weigert structureel om deze gegevens aan te leveren, waardoor er geen onderzoek kan worden gedaan en dus niet aangetoond kan worden dat u een goedgekeurd verlofadres heeft en kunt worden aangesloten op GPS. Op 18 augustus 2017 heeft de directeur u een rapport opgelegd met als gevolg dat u niet met

verlof kon gaan. U voldoet niet aan de vastgestelde voorwaarde conform regeling Selectie, Plaatsing en Overplaatsing Gedetineerden voor verblijf in de BBI (een goedgekeurd verlofadres).

Naar het voorlopig oordeel van de voorzitter levert het door de directeur benoemde gedrag geen “rood” gedrag op als bedoeld in Bijlage 1 bij de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden. Voor zover het in de beslissing opgenomen als “oranje” gekenmerkte gedrag, kort gezegd hier in bestaande dat verzoeker onvoldoende zou meewerken aan zijn detentie- en reïntegratietraject, al een zelfstandige grond voor degradatie zou kunnen opleveren, wordt dit gedrag naar het voorlopig oordeel van de voorzitter onvoldoende gestaafd door de door de directeur overgelegde stukken. Gelet op dit alles is de bestreden beslissing ondeugdelijk onderbouwd en komt de tenuitvoerlegging daarvan voor schorsing in aanmerking. Het verzoek zal daarom worden toegewezen.

 

2.         De uitspraak

De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de beslissing van de directeur met onmiddellijke ingang tot het moment dat de beklagcommissie op het onderliggende beklag zal hebben beslist.

 

Aldus gedaan door mr. A. van Waarden, voorzitter, in tegenwoordigheid van B.A. Bogaars, secretaris, op 11 september 2017.

 

                

 

 

secretaris         voorzitter

 

Naar boven