Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/0523/GB, 12 mei 2003, beroep
Uitspraakdatum:12-05-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 03/523/GB

Betreft: [klager] datum: 12 mei 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 4 maart 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1952], verder te noemen klaagster,

gericht tegen een op 21 februari 2003 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klaagster gericht tegen de beslissing haar te plaatsen in de gevangenis voor vrouwen Zwolle ongegrond verklaard.

2. De feiten
2.1. Klaagster is sedert 3 juni 2002 gedetineerd.
Zij verbleef in het huis van bewaring voor vrouwen van de locatie Amerswiel te Heerhugowaard. Op 14 maart 2003 is zij geplaatst in de gevangenis voor vrouwen Zwolle, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

2.2. Klaagster ondergaat een gevangenisstraf van 36 maanden met aftrek. De tenuitvoerlegging van deze straf is aangevangen op 24 september 2002 en eindigt op 19 mei 2004.

3. De standpunten
3.1. Door klaagster is het beroep tegen de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Klaagster is van mening dat zij in Zwolle is geplaatst in het kader van de opvulling van die gevangenis. Klaagster krijgt in Heerhugowaard regelmatig bezoek van haar zoon die in ’s-Gravenhage woont. Klaagsters zoon kan haar, medegelet op zijn werk, in Zwolle niet komen bezoeken. Om die reden wil klaagster graag in Heerhugowaard geplaatst worden. Inmiddels heeft klaagster, die 50 jaar is, al in drie inrichtingen gezeten. Hierdoor heeft zij psychische enemotionele problemen opgelopen. Klaagster zat in Heerhugowaard goed op haar plaats en moet nu de rest van haar detentie doorbrengen in een gesloten inrichting.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
De selectiebeslissing is gebaseerd op het selectieadvies van de inrichting. Daarin is aangegeven dat klaagster minder geschikt werd geacht voor het in Amerswiel gehanteerde „huisjes systeem“. Het vrouwencircuit is een landelijkcircuit, waarbij het aantal gevangenisplaatsen beperkt is. Klaagster is woonachtig in Suriname. Zij heeft een aantal familieleden in Nederland. Slechts enkele van die familieleden bezoeken haar. Klaagsters zoon woont in’s-Gravenhage. ’s-Gravenhage – Zwolle is goed te bereizen. Klaagster is vanuit het Detentiecentrum Bloemendaal overgeplaatst naar Heerhugowaard. De plaatsing in Zwolle is inderdaad plaatsing in een derde inrichting. Zij gaat daarbijevenwel van een huis van bewaring naar een gevangenis. De selectiefunctionaris heeft bij haar beslissing voorts ook de lengte van de wachtlijsten voor de gevangenissen voor vrouwen betrokken.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis Zwolle is een gevangenis voor vrouwen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris moet bij afweging van alle in aanmerking komende belangen als onredelijk en onbillijk worden aangemerkt. Hierbij is in aanmerking genomendat klaagster heeft aangegeven een voorkeur te hebben voor een plaatsing in de gevangenis voor vrouwen in de locatie Amerswiel te Heerhugowaard terwijl daarnaast de directeur van de locatie Amerswiel aan de selectiefunctionaris inhet selectieadvies adviseert om klaagster te selecteren voor de gevangenis voor vrouwen in de locatie Amerswiel. Tenslotte speelt ook een rol dat de reisafstand tussen ’s-Gravenhage (waar klaagsters zoon woont) en Heerhugowaardkleiner is dan die afstand tussen ’s-Gravenhage en Zwolle. Het had daarom in dit geval, te meer nu klaagster kennelijk een langere wachttijd niet bezwaarlijk zou hebben gevonden, voor de hand gelegen klaagster te plaatsen in degevangenis voor vrouwen in de locatie Amerswiel te Heerhugowaard. Derhalve dient de bestreden beslissing te worden vernietigd.
De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
De beroepscommissie zal in een afzonderlijke beslissing, na de selectiefunctionaris te hebben gehoord, bepalen of enige tegemoetkoming aan klaagster geboden is.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
Zij zal in een afzonderlijke beslissing, na de selectiefunctionaris te hebben gehoord, bepalen of enige tegemoetkoming aan klaagster geboden is.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 12 mei 2003

secretaris voorzitter

Naar boven