Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/0499/GB, 12 mei 2003, beroep
Uitspraakdatum:12-05-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 03/499/GB

Betreft: [klager] datum: 12 mei 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (PBW) heeft kennis genomen van een op 27 februari 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1974], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 12 februari 2002 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de gevangenis Nieuw Vosseveld te Vught ongegrond verklaard.

2. De feiten
2.1. Klager is sedert 7 juni 2002 gedetineerd. Hij verbleef in het huis van bewaring te Lelystad. Op 5 februari is hij geplaatst in de gevangenis Nieuw Vosseveld, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

2.2. Klager ondergaat een gevangenisstraf van 30 maanden met aftrek. De tenuitvoerlegging van deze straf is aangevangen op 3 januari 2003. De wettelijk vroegst mogelijke v.i.-datum valt op of omstreeks 5 februari 2004.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep tegen de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Op 19 februari 2003 ontving klager een beslissing van de selectiefunctionaris d.d. 12 februari 2003, waarin klagers bezwaar gegrond werd verklaard. Op 21 februari 2002 ontving klager nogmaals een beslissing van deselectiefunctionaris, eveneens gedateerd 12 februari 2002, waarin klagers bezwaar ongegrond werd verklaard. De selectiefunctionaris heeft in zijn beslissing geen inhoudelijke argumenten genoemd waarop de ongegrondverklaring kanworden gebaseerd. Klager stelt zich op het standpunt dat alleen de eerste beslissing van de selectiefunctionaris geldigheid heeft en hij dus op ongeldige titel in Vught is geplaatst. Anders dan de selectiefunctionaris aanneemt is dereisafstand Amsterdam – Vught voor iemand zonder eigen vervoer hoogst bezwaarlijk. Klagers moeder is niet in het bezit van eigen vervoer. Zij beheerst de Nederlandse taal onvoldoende en bezit daarnaast onvoldoende financiëlemiddelen. Dit maakt dat zij klager niet zal kunnen bezoeken in Vught. Om die reden heeft klager verzocht om geplaatst te mogen worden in de omgeving van Amsterdam, waar klagers moeder woont.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager is op 23 januari 2003 door de selectiefunctionaris geselecteerd voor de gevangenis Nieuw Vosseveld, waar hij op 5 februari 2003 daadwerkelijk is geplaatst. Klager heeft tegen die beslissing bezwaar ingesteld. Hij wil graag ombezoektechnische redenen geplaatst worden in een inrichting in de buurt van Amsterdam. De beslissing om klager te plaatsen in Vught is genomen in verband met de capaciteitsbenutting van de penitentiaire inrichtingen. Voorts acht deselectiefunctionaris de reisafstand Amsterdam – Vught acceptabel, terwijl klager geen bijzondere argumenten heeft genoemd, op grond waarvan zijn bezoek niet in staat zou zijn hem in Vught te komen bezoeken. Klager heeft voorts inhet selectieadvies aangegeven een voorkeur te hebben voor plaatsing in Zoetermeer.
Ten aanzien van de twee verschillende beslissingen op het bezwaarschrift geldt de selectiefunctionaris abusievelijk in de beslissing op het bezwaar heeft opgenomen dat het bezwaar gegrond was verklaard. De toelichting op diebeslissing maakt duidelijk dat de bedoeling van de selectiefunctionaris was om het bezwaar ongegrond te verklaren. Nadat medewerkers van het Bureau selectie- en detentiebegeleiding van de gevangenis Nieuw Vosseveld deselectiefunctionaris op die foute vermelding hebben gewezen, heeft de selectiefunctionaris een correcte beslissing opgemaakt, in welke beslissing het bezwaar ongegrond werd verklaard, en die beslissing is toen naar de inrichtinggefaxt.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis Nieuw Vosseveld is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. De selectiefunctionaris heeft in eerste instantie in de schriftelijke neerslag op het bezwaar, dat bezwaar gegrond verklaard. Uit de motivering van die beslissing wordt voldoende aannemelijk dat de selectiefunctionaris heeftbedoeld dat bezwaar ongegrond te verklaren. De selectiefunctionaris heeft die fout in de ogen van de beroepscommissie tijdig hersteld. Om die reden zal de beroepscommissie geen gevolgen verbinden aan deze kennelijke schrijffout.
De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris is, nu klager voldoet aan de voor de onder 4.1 genoemde inrichting geldende criteria, niet in strijd met de wet en kan, bij afweging van alle inaanmerking komende belangen, evenmin als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.
Hetgeen klager heeft aangevoerd over de bezoekmogelijkheden is onvoldoende zwaarwegend om tot een ander oordeel te kunnen komen.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 12 mei 2003

secretaris voorzitter

Naar boven