Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/3307/SGA, 3 oktober 2017, schorsing
Uitspraakdatum:03-10-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

DBT  v

 

Nummer          : 17/3307/SGA

Betreft : [klager]          datum: 3 oktober 2017

 

 

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van

[…], verder verzoeker te noemen, thans verblijvende in de locatie Sittard.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van de locatie Sittard van, zo verstaat de voorzitter, 26 september 2017, inhoudende de plaatsing van verzoeker in het basisprogramma.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van de mededeling van de secretaris van de beklagcommissie bij de locatie Sittard dat schorsingsverzoek tevens wordt aangemerkt als klaagschrift en van de schriftelijke inlichtingen van de directeur van 3 oktober 2017. Klagers raadsman, mr. W.B.O. van Soest, heeft het verzoek schriftelijk nader toegelicht.

1.         De beoordeling

De voorzitter stelt voorop dat in het kader van het verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzocht en beslist. Aan de orde is daarom slechts de vraag of de beslissing waartegen beklag is ingediend in strijd is met een wettelijk voorschrift dan wel zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om thans over te gaan tot schorsing van de (verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing. Naar het oordeel van de voorzitter is dat het geval.

Verzoeker is bij binnenkomst in de inrichting geplaatst in het basisprogramma. Uit de inlichtingen van de directeur, waaronder begrepen het selectieadvies dat was uitgebracht door de directeur van de locatie Roermond, komt naar voren dat verzoeker in de locatie Roermond in het basisprogramma verbleef voorafgaand aan zijn overplaatsing. Gelet daarop is de bestreden beslissing van de directeur in beginsel niet onbegrijpelijk. Nu evenwel verzoekers terugplaatsing vanuit het plus- naar het basisprogramma bij beslissing van de voorzitter van 11 september 2017 is geschorst (kenmerk 17/2963/SGA), behoorde verzoeker voorafgaand aan zijn overplaatsing in het plusprogramma te verblijven en had hij, na die overplaatsing, in de nieuwe locatie in het plusprogramma moeten worden geplaatst. De omstandigheid dat de directeur van de locatie Sittard door de directeur van de locatie Roermond verkeerd is voorgelicht, doet daaraan niet af. Het verzoek zal daarom worden toegewezen.

2.         De uitspraak

De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de beslissing van de directeur met onmiddellijke ingang tot het moment dat de beklagcommissie op onderliggende klacht zal hebben beslist.

 

Aldus gedaan door mr. J.W. Rijkers, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 3 oktober 2017.

 

secretaris         voorzitter

 

Naar boven