Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/2114/SGA, 7 juli 2017, schorsing
Uitspraakdatum:07-07-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer : 17/2114/SGA

Betreft    : [verzoeker]                                                                           datum: 7 juli 2017

 

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van

[…], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de penitentiaire inrichting (p.i.) Krimpen aan den IJssel.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van voormelde p.i. van 23 juni 2017, inhoudende  de oplegging van een vijftal toezichtmaatregelen in het kader van verzoekers plaats en status op de lijst van gedetineerden met een vlucht- / maatschappelijk risico (GVM-lijst). De tenuitvoerlegging van de maatregelen is ingegaan op 23 juni 2017 en eindigt op 31 juli 2017.

 

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van de mededeling van de secretaris van de beklagcommissie, inhoudende dat het schorsingsverzoek tevens is aangemerkt als klaagschrift en van de schriftelijke inlichtingen van de directeur van 5 juli 2017.

 

 1. De beoordeling
  De voorzitter stelt voorop dat in het kader van het verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzocht en beslist. Aan de orde is daarom slechts de vraag of de beslissing waartegen beklag is ingediend in strijd is met een wettelijk voorschrift dan wel zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om thans over te gaan tot schorsing van de (verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing. Naar het oordeel van de voorzitter is dat  het geval.

  Bij oplegging en/of verlenging van toezichtmaatregelen als de onderhavige dient, indien het een gedetineerde betreft die op de GVM-lijst staat vermeld met de status ‘Hoog’ dan wel ‘Verhoogd’ te zijn voldaan aan een viertal eisen.
  a.  er dient een noodzaak te zijn voor de oplegging van die toezichtmaatregelen;
  b.  de gedetineerde dient te worden gehoord alvorens de toezichtmaatregelen worden opgelegd;
  c.  de directeur dient een eigen belangenafweging te maken, welke belangenafweging voldoende inzichtelijk en kenbaar moet zijn voor de gedetineerde en – in voorkomende gevallen de beklag- en (voorzitter van de) beroepscommissie;
  d.  indien de toezichtmaatregelen worden opgelegd voor een periode van meerdere maanden, dient de directeur maandelijks te toetsen of er een noodzaak is voor de voortduring van die toezichtmaatregelen.

  De voorzitter heeft ambtshalve kennis van de eerdere toewijzende beslissing op een schorsingsverzoek (RSJ 17/1683/SGA d.d. 26 mei 2017) en van de aan die beslissing ten grondslag liggende stukken.

  De voorzitter heeft met die beslissing bepaald dat de tenuitvoerlegging van de eerder aan verzoeker opgelegde toezichtmaatregelen wordt geschorst omdat niet is voldaan aan de hiervoor onder a en c vermelde criteria. Hoewel de directeur in zijn reactie op het hier aan de orde zijnde schorsingsverzoek stelt thans wel aan alle vier de hiervoor genoemde vereisten te hebben voldaan, is dat – naar het voorlopig oordeel van de van de voorzitter – ten aanzien van de vereiste noodzaak en de kenbaarheid van de belangenafweging nog steeds niet het geval. De enkele aanpassing van het aantal toezichtmaatregelen is daarvoor onvoldoende. Gelet daarop is ook deze beslissing genomen op gronden die deze niet kunnen dragen en komt het verzoek (andermaal) voor toewijzing in aanmerking.
   
 2. De uitspraak
  De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing van de directeur met onmiddellijke ingang tot het moment dat de beklagcommissie op het onderliggende beklag zal hebben beslist.
   

Aldus gedaan door mr. J.D. den Hartog, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 7 juli 2017.

 

 

secretaris                                          voorzitter

 

Naar boven