Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/0159/GA, 20 mei 2003, beroep
Uitspraakdatum:20-05-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 03/159/GA

betreft: [klager] datum: 20 mei 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 17 januari 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 30 december 2002 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Noord-Brabant Noord, locatie Oosterhoek te Grave,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 21 maart 2003, gehouden in de p.i. Vught, zijn gehoord klager en de heer [...], unit-directeur bij de locatie Oosterhoek.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft de weigering klager een playstation in te laten voeren.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn standpunt als volgt toegelicht.
Ik ben niet in de gelegenheid gesteld mijn standpunt tegenover de beklagrechter mondeling toe te lichten.
Het is vreemd dat een playstation in de locatie Oosterhoek niet mag worden ingevoerd, terwijl het in andere inrichtingen wel wordt toegestaan.
Tot slot betreft de weigering door de directeur een mij individueel rakende beslissing waartegen wel degelijk beklag openstaat.
Ik heb het liefst een playstation 2 op cel, maar ik neem ook genoegen met playstation 1.

De unit-directeur heeft in beroep zijn standpunt als volgt toegelicht.
De locatie Oosterhoek is destijds als noodvoorziening in gebruik genomen. Hierdoor is er geen volwaardig elektriciteitsnet beschikbaar. De beschikbare capaciteit per cel is derhalve beperkt en deswege gelimiteerd tot 1000 watt pervier cellen. Om deze reden worden er geen computerspellen toegestaan, aangezien deze een zware belasting op het elektriciteitsnet zouden vormen. Het enige dat wordt toegestaan is een op batterijen werkende gameboy.
Uit veiligheidoverwegingen is het daarnaast niet toegestaan computers, waaronder ook de playstation, op cel te hebben.

3. De beoordeling
Uit de stukken en het verhandelde ter zitting is voldoende aannemelijk geworden dat de directeur op een concreet verzoek van klager om een playstation in te mogen voeren negatief heeft beslist. Een dergelijke beslissing is eenbeslissing als bedoeld in artikel 60, eerste lid van de Pbw. De uitspraak van de beklagrechter kan daarom niet in stand blijven en klager wordt alsnog ontvangen in zijn beklag.
Ingevolge artikel 4.5.1.1. van de huisregels van het huis van bewaring Grave van 1 januari 1999 is het gedetineerden niet toegestaan (onder meer) computers en randapparatuur onder hun berusting te houden. Uitzondering hierop vormtingevolge artikel 4.5.1.2. computerspelapparatuur (uitsluitend model gameboy) met maximaal tien computerspelletjes. De beroepscommissie is van oordeel dat deze bepaling in strijd is met de Regeling model huisregels penitentiaireinrichtingen (d.d. 24 juli 1998, nummer 705050/98/DJI). Dat model houdt in dat is toegestaan: verzegelde computerspelapparatuur met maximaal tien computerspelletjes en kent geen verdere restricties. Het gaat hier om een onderdeelvan de Regeling waarvan de directeur niet mag afwijken. Derhalve strookt de inhoud van de huisregel van de penitentiaire inrichting niet met de dwingende bepaling van de Regeling en is deze onverbindend. Overigens acht deberoepscommissie ook niet aannemelijk geworden dat de orde en de veiligheid in de inrichting met de invoer van een playstation 1 in geding is, in aanmerking genomen dat de invoer van de desbetreffende spelcomputer in andereinrichtingen wel is toegestaan.
Het argument van de unit-directeur dat het op cel hebben van een spelcomputer wegens de ontoereikende elektriciteitscapaciteit niet is toegestaan snijdt geen hout, nu immers niet weersproken is dat de gedetineerden wel gelijktijdiggebruik kunnen maken van in elk geval een waterkoker en een televisie, terwijl bovendien een playstation heel weinig energie verbruikt.
De beroepscommissie zal derhalve het beklag gegrond verklaren, de beslissing vernietigen en de directeur opdragen om een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak. Nu zulks impliceert dat klager alsnog eenplaystation 1 kan invoeren, is er geen grond om tot toekenning van een tegemoetkoming over te gaan.

4. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagrechter en verklaart het beklag alsnog gegrond.

Zij bepaalt dat aan klager geen tegemoetkoming toekomt.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.J. van Oostveen, voorzitter, mr. C.J.G. Bleichrodt en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 20 mei 2003

secretaris voorzitter

Naar boven