Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/2755/GB, 6 november 2017, beroep
Uitspraakdatum:06-11-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer:         17/2755/GB

Betreft:            […]      datum: 6 november 2017

 

 

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. C.G.J.E. Lut, namens

[…], verder te noemen klager,

gericht tegen een (fictieve) weigering van de selectiefunctionaris om een beslissing te nemen,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

 

1.         De inhoud van de bestreden beslissing

De selectiefunctionaris heeft geen beslissing genomen op het door klager ingediende verzoekschrift hem naar de afdeling Beheersproblematische Gedetineerden (hierna: de BPG-afdeling) van de locatie De Schie te Rotterdam over te plaatsen.

 

2.         De feiten

Klager is sedert 19 september 2016 gedetineerd. Hij verblijft in de BPG-afdeling van de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught.

 

3.         De standpunten

3.1.      Namens klager is het beroep als volgt toegelicht. De selectiefunctionaris heeft niet binnen de wettelijke termijn van zes weken gereageerd op klagers verzoekschrift d.d. 3 juli 2017. Dit dient gelijkgesteld te worden met een afwijzende beslissing. Het verzoekschrift is helder en er kan vrijwel onmiddellijk op beslist worden. Het verblijf in de BPG-afdeling valt bijzonder zwaar en beperkt klager in grote mate in zijn bewegingsvrijheid. De houding van de selectiefunctionaris getuigt niet van erkenning van klagers (spoedeisende) belangen. Klager wenst spoedig een beslissing tot overplaatsing naar een regulier regime, dan wel een andere appellabele beslissing.

3.2.      De selectiefunctionaris heeft hierop als volgt gereageerd. Op 3 juli 2017 is inderdaad een verzoek ontvangen. Door de werkdruk is dit pas op 20 september 2017 naar de inrichting verzonden met het verzoek een advies uit te brengen. Uit navraag blijkt dat het verzoek in week 42 in het MDO wordt besproken en dat vervolgens zo snel mogelijk een advies wordt opgesteld. Door omstandigheden is dus niet binnen zes weken op het verzoek gereageerd, maar momenteel wordt gewerkt aan het nemen van een beslissing.

 

4.         De beoordeling

4.1.      Ingevolge artikel 72, eerste lid, jo. artikel 18, eerste lid, van de Pbw heeft een gedetineerde het recht een beroepschrift in te dienen tegen de afwijzing van zijn verzoek tot overplaatsing. In artikel 72, eerste lid, laatste volzin, van de Pbw wordt een weigering een beslissing te nemen hieraan gelijkgesteld.

4.2.      Uit de overgelegde stukken blijkt dat klager op 3 juli 2017 een verzoekschrift tot overplaatsing naar de BPG-afdeling van de locatie De Schie heeft ingediend. Hierop heeft de selectiefunctionaris geen beslissing genomen. Op 16 augustus 2017 is klager in beroep gegaan tegen de fictieve weigering van de selectiefunctionaris een beslissing te nemen. Nu de selectiefunctionaris heeft nagelaten op klagers verzoek te beslissen, kan klager in zijn beroep worden ontvangen.

4.3.      De beroepscommissie zal het beroep gegrond verklaren, omdat de als beslissing aangemerkte weigering niet is gemotiveerd. De selectiefunctionaris zal worden opgedragen alsnog een beslissing te nemen. De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

 

5.         De uitspraak

De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond.

Zij draagt de selectiefunctionaris op een beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van één week na ontvangst daarvan.

 

 

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit W.F. Korthals Altes, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van

P. de Vries, secretaris, op 6 november 2017.

 

 

 

 

 

 

            secretaris         voorzitter

 

Naar boven