Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/0476/GA, 16 mei 2003, beroep
Uitspraakdatum:16-05-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 03/476/GA

betreft: [klager] datum: 16 mei 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 25 februari 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 6 februari 2003 van de beklagcommissie bij de locatie De Marwei te Leeuwarden, welke op 18 februari 2003 is verzonden,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde locatie in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de tijdens een celinspectie ontstane schade aan een stereo-installatie.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard en een tegemoetkoming van € 5,=
vastgesteld, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft – zakelijk weergegeven - het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht.
De beklagcommissie heeft niet op de grondslag van klagers beklag uitspraak gedaan danwel legt aan haar uitspraak een onjuiste motivering ten grondslag. De beklagcommissie heeft klagers beklag gegrond verklaard en een compensatietoegekend omdat hij drie weken geen mogelijkheid heeft gehad muziek af te spelen. Klager is evenwel in beklag gegaan tegen de vernieling van de radio, de incorrecte reparatie en de beschadigde cassettebandjes.

De directeur heeft daarop geantwoord als tegenover de beklagcommissie.

3. De beoordeling
De beroepscommissie stelt vast dat de beklagcommissie het beklag gegrond heeft
verklaard. Ingevolge artikel 69, eerste lid, Pbw in verband met artikel 68, eerste lid, Pbw
staat geen beroep open tegen de gegrondverklaring van een beklag. Om die reden dient
klager in zijn beroep, voorzover dat is gericht tegen de gegrondheid van zijn beklag,
niet-ontvankelijk te worden verklaard.

Voorzover klager beroep beoogde in te stellen tegen de toegekende tegemoetkoming, overweegt de beroepscommissie dat zij deze juist acht. Een tegemoetkoming is niet bedoeld als schadevergoeding, voor het verkrijgen waarvan anderewegen openstaan. Zo kan klager ingevolge de circulaire van 13 augustus 1993, kenmerk 383893/93/DJ, een verzoek om schadevergoeding richten aan de directeur van de desbetreffende inrichting, terwijl hij zich ook kan wenden tot deciviele rechter.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris,
Op 16 mei 2003

secretaris voorzitter

Naar boven