Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 02/2701/TA, 9 april 2003, beroep
Uitspraakdatum:09-04-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 02/2701/TA

betreft: [klager] datum: 9 april 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennis genomen van een op 23 december 2002 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

het hoofd van de tbs-kliniek De Kijvelanden te Poortugaal, verder te noemen de inrichting,

gericht tegen een uitspraak d.d. 20 september 2002 van de beklagcommissie bij genoemde inrichting, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 13 januari 2002, gehouden in de penitentiaire inrichting Overijssel, locatie Zwolle te Zwolle, zijn gehoord klager en namens het hoofd van voormelde tbs-inrichting dhr. S.R. Cijntje, hoofdbehandelingsrapportage en [...], hoofd behandeling. Hiervan is het aangehechte verslag opgemaakt.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft de inperking van het bezoek aan de patio in verband met de invoering van een nieuwe afdelingsregel.

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten
Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
De nieuwe afdelingsregels voor het patiobezoek zijn veel ruimer dan het in artikel 43, derde lid van de Bvt neergelegde minimum van een uur per dag. Volgens de Memorie van toelichting onder 2.9 (blz. 17) staat voor wat betreft deuitbreiding van rechten geen beklag open. Het beklag van klager heeft betrekking op regels van algemene gelding in de kliniek en niet op een specifiek jegens klager genomen beslissing. De beklagcommissie heeft klager ten onrechte inzijn klacht ontvangen.
Ook de oude kliniekregels kenden ten aanzien van het patiobezoek een ruimere formulering dan het wettelijk minimum. In de praktijk werden deze anders, en wel nog ruimer, gehanteerd. De bestreden regels kunnen worden gezien als eeninperking op de in de praktijk gegroeide situatie. Ten aanzien van de wettelijke norm kunnen ze, zoals gezegd, gezien worden als een verruiming.
Gestreefd wordt om per week aan alle patiënten 10 uur therapie aan te bieden. Het komt echter wel eens voor dat door ziekte of afwezigheid van het personeel een blok komt te vervallen. Als er blokken uitvallen betekent dit niet datpatiënten worden ingesloten. Personeelstekort is niet de oorzaak voor de invoering van de nieuwe regels. In verband met de orde en de veiligheid zijn de regels aangescherpt. Voor de sociotherapeuten is het belangrijk dat zij hetafdelingsgebeuren in de gaten kunnen houden. Dit wordt moeilijk als men zich op ongestructureerde momenten op de patio bevindt. De taakverdeling wordt ook moeilijker. Als het onduidelijk is waar de patiënten zich bevinden, moet destaf de hele tijd improviseren. Een staflid is aanwezig op de patio of heeft de taak om het gebeuren op de patio te observeren en komt dan dus niet aan andere taken toe. Het gaat niet zozeer om de hoeveelheid personeel die aanwezigis maar meer om taakverdeling. Ook het samenklonteren van patiënten bij een ruim patiobezoek wordt gefaciliteerd. Zij kunnen zich makkelijker aan toezicht onttrekken. Bij de beklagcommissie is niet eerder geëxpliciteerd dat dehoofdreden voor aanscherping van de regels het belang van de orde en de veiligheid in de inrichting is. Er is een ook een concrete aanleiding geweest om de regels aan te scherpen. De kliniek heeft te maken gehad met patiënten diezich niet acceptabel gedroegen op de patio. Klager was daarbij overigens niet betrokken. Het kwam voorts voor dat patiënten in de zomer urenlang lagen te zonnen op de patio of dat patiënten in de winterperiode in het donker nog opde patio rondhingen.
Indien patiënten corvee hebben dan is het voor hen niet mogelijk om tussen de middag een uur patiobezoek te hebben; dit komt per patiënt eenmaal per week voor. De ruime regeling voor het patiobezoek is heel lang gedoogd. Na deuitspraak van de beklagcommissie is patiobezoek weer op dezelfde ruime wijze mogelijk als voorheen. Het nevendoel van de nieuwe regels is om patiënten te stimuleren om mee te doen aan de programma’s.

Door klager is het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht.
Als je corvee hebt, is het patiobezoek te kort. Momenteel kan je van 8.00 tot 9.00 uur
’s ochtends naar de patio, maar dat is onzin omdat er om 8.00 uur wordt gegeten en daarna een groepsmoment plaatsvindt. Je kan dan niet eerder dan om 8.45 uur naar de patio. Om 12.30 uur is er weer een mogelijkheid, maar dan kom jenet terug van een blok en ga je eten. Tijdens de theepauze van 15.00 uur tot 15.30 uur kan je even naar de patio. Alle patiotijden vallen in onze eigen tijd. De regeling is niet in ons voordeel versoepeld. Dat patiënten zich aantoezicht zouden onttrekken, is onzin. Als je uitgesloten bent, weet iedereen waar je bent. Op de patio hangt een camera dus er is altijd toezicht. Het klopt niet dat er dingen zijn voorgevallen. Er vallen geregeld blokken uit. Somszo’n twee keer per week. Dit wordt veroorzaakt door vakantie en ziekte van het personeel. Vooral de tuin en sport vielen vaak uit. Het is niet zo dat met name de blokken, die in de buitenlucht worden doorgebracht, uitvielen.Tweemaal per week is er een tuinblok. Volgens klager duurt een blok korter dan anderhalf uur.
Het is minimaal drie jaar lang gedoogd dat, als er een blok uitviel, er tijd in de patio kon worden doorgebracht. Namens de inrichting is gesteld dat de voormalige patioregeling onoverzichtelijk zou zijn voor stafleden, maarstafleden komen sporadisch naar de patio.

3. De beoordeling
De beroepscommissie is van oordeel dat de beslissing van het hoofd van de inrichting om de afdelingsregels ten aanzien van het verblijf op de patio te wijzigen een voor iedere op de betreffende afdelingen verblijvende tbs-gesteldegeldende regeling betreft en geen beslissing die een inperking inhoudt van een individueel recht. De regeling is naar het oordeel van de beroepscommissie niet in strijd met de Bvt dan wel met enig ander wettelijk voorschrift. Eenbeklag tegen een dergelijke algemene regeling is niet-ontvankelijk zodat het beroep van de directie om die reden gegrond is. De beroepscommissie zal de uitspraak van de beklagcommissie derhalve vernietigen en klager alsnogniet-ontvankelijk verklaren in zijn beklag.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag alsnog niet-ontvankelijk.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. S.L. Donker, voorzitter, dr. F.A.M. Kortmann en mr. C.L. van den Puttelaar, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 9 april 2003

secretaris voorzitter

nummer: 02/2701/TA

betreft: [...], verder klager te noemen.

Verslag van het behandelde ter zitting van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden van 13 januari 2003, gehouden in de penitentiaire inrichting Overijssel, locatieZwolle te Zwolle.

Samenstelling van de beroepscommissie:
voorzitter: mr. S.L. Donker
leden: dr. F.A.M. Kortmann en mr. C.L. van den Puttelaar.
De beroepscommissie is bijgestaan door de secretaris mr. H.S. van Gemert.

Gehoord zijn klager en namens het hoofd van [...], hoofd behandelingsrapportage en drs. [...], hoofd behandeling.

Namens het hoofd van genoemde inrichting is - zakelijk weergegeven - het volgende naar voren gebracht. Gepersisteerd wordt bij de inhoud van het beroepschrift.
Ook de oude kliniekregels kenden ten aanzien van het patiobezoek een ruimere formulering dan het wettelijk minimum. In de praktijk werden deze anders, en wel nog ruimer, gehanteerd. De bestreden regels kunnen worden gezien als eeninperking op de in de praktijk gegroeide situatie. Ten aanzien van de wettelijke norm kunnen ze, zoals gezegd, gezien worden als een verruiming.
Gestreefd wordt om per week aan alle patiënten 10 uur therapie aan te bieden. Het komt echter wel eens voor dat door ziekte of afwezigheid van het personeel een blok komt te vervallen. Als er blokken uitvallen betekent dit niet datpatiënten worden ingesloten. Personeelstekort is niet de oorzaak voor de invoering van de nieuwe regels. In verband met de orde en de veiligheid zijn de regels aangescherpt. Voor de sociotherapeuten is het belangrijk dat zij hetafdelingsgebeuren in de gaten kunnen houden. Dit wordt moeilijk als men zich op ongestructureerde momenten op de patio bevindt. De taakverdeling wordt ook moeilijker. Als het onduidelijk is waar de patiënten zich bevinden, moet destaf de hele tijd improviseren. Een staflid is aanwezig op de patio of heeft de taak om het gebeuren op de patio te observeren en komt dan dus niet aan andere taken toe. Het gaat niet zozeer om de hoeveelheid personeel die aanwezigis maar meer om taakverdeling. Ook het samenklonteren van patiënten bij een ruim patiobezoek wordt gefaciliteerd. Zij kunnen zich makkelijker aan toezicht onttrekken. Bij de beklagcommissie is niet eerder geëxpliciteerd dat dehoofdreden voor aanscherping van de regels het belang van de orde en de veiligheid in de inrichting is. Er is een ook een concrete aanleiding geweest om de regels aan te scherpen. De kliniek heeft te maken gehad met patiënten diezich niet acceptabel gedroegen op de patio. Klager was daarbij overigens niet betrokken. Het kwam voorts voor dat patiënten in de zomer urenlang lagen te zonnen op de patio of dat patiënten in de winterperiode in het donker nog opde patio rondhingen. Indien patiënten corvee hebben dan is het voor hen niet mogelijk om tussen de middag een uur patiobezoek te hebben; dit komt per patiënt eenmaal per week voor. De ruime regeling voor het patiobezoek is heel langgedoogd. Na de uitspraak van de beklagcommissie is patiobezoek weer op dezelfde ruime wijze mogelijk als voorheen. Het nevendoel van de nieuwe regels is om patiënten te stimuleren om mee te doen aan de programma’s.

Door klager is - zakelijk weergegeven - het volgende aangevoerd.
Als je corvee hebt, is het patiobezoek te kort. Momenteel kan je van 8.00 tot 9.00 uur
’s ochtends naar de patio, maar dat is onzin omdat er om 8.00 uur wordt gegeten en daarna een groepsmoment plaatsvindt. Je kan dan niet eerder dan om 8.45 uur naar de patio. Om 12.30 uur is er weer een mogelijkheid, maar dan kom jenet terug van een blok en ga je eten. Tijdens de theepauze van 15.00 uur tot 15.30 uur kan je even naar de patio. Alle patiotijden vallen in onze eigen tijd. De regeling is niet in ons voordeel versoepeld. Dat patiënten zich aantoezicht zouden onttrekken, is onzin. Als je uitgesloten bent, weet iedereen waar je bent. Op de patio hangt een camera dus er is altijd toezicht. Het klopt niet dat er dingen zijn voorgevallen. Er vallen geregeld blokken uit. Somszo’n twee keer per week. Dit wordt veroorzaakt door vakantie en ziekte van het personeel. Vooral de tuin en sport vielen vaak uit. Het is niet zo dat met name de blokken, die in de buitenlucht worden doorgebracht, uitvielen.Tweemaal per week is er een tuinblok. Volgens klager duurt een blok korter dan anderhalf uur.
Het is minimaal drie jaar lang gedoogd dat, als er een blok uitviel, er tijd in de patio kon worden doorgebracht. Namens de inrichting is gesteld dat de voormalige patioregeling onoverzichtelijk zou zijn voor stafleden, maarstafleden komen sporadisch naar de patio.

secretaris voorzitter

Naar boven