Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/0329/GB, 22 april 2003, beroep
Uitspraakdatum:22-04-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 03/329/GB

Betreft: [klager] datum: 22 april 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 10 februari 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1960], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 21 januari 2003 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem te plaatsen in de gevangenis te Alphen aan den Rijn ongegrond verklaard.

2. De feiten
2.1. Klager is sedert 12 november 2000 gedetineerd. Hij verbleef in het huis van bewaring Demersluis te Amsterdam. Op 2 mei 2002 is hij overgeplaatst naar het huis van bewaring Almere-Binnen te Almere. Op 31 januari 2003 is hijgeplaatst in de gevangenis Alphen aan den Rijn, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

2.2. Klager ondergaat een gevangenisstraf van 13 jaar met aftrek. De tenuitvoerlegging van deze straf is aangevangen op 31 juli 2002. De wettelijk vroegst mogelijke v.i.-datum valt op of omstreeks 11 juli 2009. Aansluitend dient hijeventueel een subsidiaire hechtenis van 14 dagen te ondergaan.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de bestreden beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht. Klager vraagt zich af wat de zin is van een selectiegesprek als je toch niet geplaatst wordt waar je geplaatst wilworden. Als klager tevoren had geweten dat het zo ging zou hij voor Esserheem gekozen hebben. Weliswaar is dat dan nog verder voor zijn familie, die in Hilversum woont, maar daar zou klager het beter hebben gehad in verband metwerk. Klager is lasser. Klager is liever gedetineerd in de buurt van Amsterdam en vraagt zich af of het nu echt nodig is dat gedetineerden worden gestraft binnen een straf. Klager probeert niet dreigend over te komen maar hoeft deberoepscommissie niet te vertellen dat je een overplaatsing zelf kan regelen, maar hij wil het anders.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Door klager te selecteren voor de gevangenis Alphen aan den Rijn wordt aan klagers verzoek voldaan om hem te plaatsen in de omgeving van Amsterdam.
Vanwege de lange wachttijd voor de gevangenis Zuyder Bos is klagers, ongemotiveerde, voorkeur niet overgenomen. Dat klager in zijn bezwaarschrift aangeeft dat hij wel langer in het h.v.b. wil wachten doet daar niets aan af omdat hijals afgestrafte zo spoedig mogelijk overgeplaatst dient te worden naar een gevangenis, mede gezien de hoge druk op de capaciteit van de huizen van bewaring. Klagers stelling dat zijn bezoek uit Hilversum moet komen en de zin in zijnberoepschrift waarin hij aangeeft een overplaatsing zelf te kunnen regelen leiden niet tot een andere beslissing.

4. De beoordeling
4.1. De gevangenis Alphen aan den Rijn is een gevangenis voor mannen met een regime van algehele gemeenschap en een normaal beveiligingsniveau.

4.2. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris is, nu klager voldoet aan de voor de onder 4.1 genoemde inrichting geldende criteria, niet in strijd met de wet en kan, bij afweging van allein aanmerking komende belangen, evenmin als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt.
Hetgeen klager heeft aangevoerd over de bezoekmogelijkheden is onvoldoende zwaarwegend om tot een ander oordeel te kunnen komen.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 22 april 2003

secretaris voorzitter

Naar boven