Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/0137/GA, 18 april 2003, beroep
Uitspraakdatum:18-04-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Activiteiten  v

Uitspraak

nummer: 03/137/GA

betreft: [klager] datum: 18 april 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 10 januari 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak d.d. 24 december 2002 van de beklagcommissie bij de locatie Ooyerhoek te Zutphen,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 14 maart 2003, gehouden in de locatie Ooyerhoek, zijn gehoord klager en de heer [...], unit-directeur van voormelde locatie.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het feit dat de sportactiviteit voortijdig is beëindigd nadat er twee ballen over het hek zijn gegaan.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
De twee door mij ingediende klachten zijn inhoudelijk identiek. Ik verblijf al ruim twee jaar in deze inrichting. Om het complex staan een muur van ongeveer vier meter en een hek van ongeveer twee meter. Er gaan twee penitentiairinrichtingswerkers (piw-ers) en een bewaarder mee naar de sport. Voorheen was het zo dat als de bal over het eerste hek ging en op de luchtplaats terecht kwam, de bewaarder die bal ging halen. Het kwam bijna nooit voor dat een balover de muur ging. We willen nu wel eens weten hoe het zit. Voor de beklagcommissie werd duidelijk dat in de wet en de huisregels niets over de twee-ballen regel staat. Je komt daar achter als je wat langer zit. Er gaan maar tweeballen mee naar buiten, ook al zijn er meer. Zeer recent nog is de sportactiviteit al na tien minuten beëindigd, toen er twee ballen over het eerste hek waren gegaan. De sportleraar zegt dat hij in zo’n geval niet verplicht is omiets anders te gaan doen. Op die manier kom ik niet aan het vereiste aantal uren sport. Sport is een uitlaatklep voor gedetineerden, er wordt veelvuldig gebruik van gemaakt. Je wordt niet geselecteerd op je voetbalkwaliteiten, hetgaat om het meedoen. Door ongecontroleerde bewegingen en de felheid van de strijd wil er nog wel eens een bal over worden geschoten. Dit gebeurt zeker niet opzettelijk. Als een gedetineerde dit wel opzettelijk doet, wordt hijaangesproken door de groep en wordt zelfs om een rapport gevraagd. We worden niet gemaand om de bal laag te houden of zo. De ligging van het sportveld is ook onhandig, dit hebben we ook in het gedeco-overleg aangegeven.

De unit-directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Voorheen was het gebruikelijk dat er één bal werd teruggehaald, als er twee ballen over het hek waren gegaan. Dat gebeurde op een gegeven moment zo vaak, dat is besloten hiermee op te houden. Nu is het na twee ballen over het hekover en uit. Daarvoor gold eigenlijk een gedoogcultuur. Na de uitspraak van de beklagcommissie heb ik de sportleraren en de beveiliging om advies gevraagd over de vraag of dit gedogen zou moeten worden voortgezet. Dat werd mijontraden. Ik bestrijd de stelling van klager dat geen alternatief wordt aangeboden. Na het spelen van twee ballen kunnen ze gaan hardlopen, maar dat willen ze niet. Ik heb geen mogelijkheden om iets anders te organiseren.

3. De beoordeling
Hoezeer een andere, voor klager minder stringente beslissing denkbaar is, niet gezegd kan worden dat de beslissing om de sportactiviteit stop te zetten nadat er twee ballen over het hek zijn gegaan, bij afweging van alle inaanmerking komende belangen onredelijk of onbillijk is. De beroepscommissie merkt hierbij op dat de gedetineerden een alternatief wordt aangeboden in de vorm van hardlopen. Gelet op het vorenstaande zal het beroep ongegrond wordenverklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, A.J. Dost en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Jousma, secretaris, op 18 april 2003

secretaris voorzitter

Naar boven