Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/0387/GB, 7 april 2003, beroep
Uitspraakdatum:07-04-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Vervoer  v

Uitspraak

Nummer: 03/387/GB

Betreft: [klager] datum: 7 april 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 14 februari 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1973], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 22 januari 2003 genomen beslissing van de selectiefunctionaris, welke op 5 februari 2003 door klager is ontvangen,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar een huis van bewaring (h.v.b.) in de regio Amsterdam afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 15 juli 2002 gedetineerd. Hij verblijft als preventief gehechte in het h.v.b. Arnhem-Zuid te Arnhem.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de afwijzing van het verzoek tot overplaatsing naar een h.v.b. in de regio Amsterdam als volgt toegelicht. Klagers moeder heeft gezondheidsproblemen en als ze helemaal naar Arnhem moet reizen omklager te bezoeken, zal ze daar ziek van worden. Klagers vriendin is weggestuurd bij het h.v.b. omdat ze niet op tijd was voor het bezoek terwijl ze speciaal voor het bezoek van klager vanuit Engeland naar Arnhem was gereisd. Voorklager is het verblijf in Arnhem geen probleem maar voor zijn moeder, vriendin, vader en twee kinderen is het heel erg moeilijk.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
De inrichting heeft naar aanleiding van klagers verzoek op 6 december 2002 een rapportage gefaxt waaruit blijkt dat klager als gewelddadig en vuurwapengevaarlijk te boek staat. Tevens staat erin vermeld dat klager geen kans onbenutzal laten om te vluchten. Klager staat vermeld op lijst 2 van vlucht- en gemeengevaarlijke gedetineerden. Dit betekent dat er zogenoemd transportrisico bestaat. Het bovenvermelde heeft meegewogen om het verzoek tot overplaatsing afte wijzen, aangezien klager gedetineerd is voor de rechtbank Arnhem. Maatschappelijk wordt het niet verantwoord geacht de risico's voor wat betreft vervoer van en naar de rechtbank groter te maken dan ze op dit moment reeds zijn.Klager zou op 18 februari 2003 een zitting hebben. Op die datum is zijn zaak aangehouden en de nieuwe zittingsdatum is gepland op 13 mei 2003. Op het moment van selectie voor een gevangenis zal rekening worden gehouden met klagersvoorkeur.

4. De beoordeling
4.1. Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte, tot de categorie gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

4.2. Uit de verstrekte informatie is gebleken dat klager op lijst 2 van vlucht- en gemeengevaarlijke gedetineerden staat vermeld en dat transport van klager een risico vormt. Klager is preventief gehecht in verband met een strafzaakdie onder de jurisdictie van de rechtbank te Arnhem valt en is gedetineerd in een h.v.b. binnen het arrondissement Arnhem. Dit maakt dat de beroepscommissie van oordeel is dat de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerdebeslissing van de selectiefunctionaris niet in strijd is met de wet en, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, evenmin als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt. Hetgeen klager over de bezoekmogelijkheden vanzijn familie en vriendin heeft aangevoerd, kan geen reden vormen om tot een ander oordeel te kunnen komen.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema,
voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van
mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 7 april 2003

secretaris voorzitter

Naar boven