Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/0077/GB, 7 april 2003, beroep
Uitspraakdatum:07-04-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 03/77/GB

Betreft: [klager] datum: 7 april 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 7 januari 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1958], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 16 december 2002 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het huis van bewaring (h.v.b.) Zuyder Bos te Heerhugowaard afgewezen.

2. De feiten
2.1. Klager is sedert 30 mei 2002 gedetineerd. Hij verblijft als preventief gehechte in het h.v.b. Haarlem.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de afwijzing van het verzoek tot overplaatsing naar het h.v.b. Zuyder Bos als volgt toegelicht.
Klager en zijn vrouw zijn sinds juni 2002 onschuldig gedetineerd in een h.v.b. en proberen sinds die tijd meer frequent te mogen telefoneren en elkaar te ontmoeten. Om die reden zouden zij het liefst in een 'gemengd' h.v.b.geplaatst worden. Klagers vrouw is zonder problemen overgeplaatst naar locatie Amerswiel maar klagers verzoek om overplaatsing naar Zuyder Bos is afgewezen. Klager heeft de BSD, de directie van de inrichting, de commissie vantoezicht en de maandcommissaris aangeschreven maar wordt van het kastje naar de muur gestuurd. De directeur en het OM hebben geen bezwaar tegen klagers overplaatsing. Het verblijf in het h.v.b. is een nachtmerrie. Eén bezoek in dedrie maanden van zijn vrouw en elke twee weken een telefoongesprek van tien minuten met zijn vrouw is zeker niet gezond. Klager verzoekt om een menselijke oplossing voor zijn vrouw, familie en hemzelf.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Navraag in Heerhugowaard leerde dat de bezoektijden van mannen en vrouwen niet op elkaar aansluiten. Een betere situatie voor het bezoek valt door een overplaatsing dus niet te realiseren. Ten aanzien van het bezoeken van klagersvrouw loopt er inmiddels een regeling. Bij plaatsing zou de situatie niet veel wijzigen en zal dit in de praktijk slechts betekenen dat klager zich nog meer geconfronteerd voelt met de beperkte mogelijkheden.

3.3. Het BSD van het h.v.b. Haarlem heeft d.d. 20 januari 2003 een faxbericht gestuurd aan het secretariaat van de Raad onder meer inhoudende dat plaatsing van klager naar Heerhugowaard veel voordeel biedt voor klager en zijn vrouwomdat de locatie Amerswiel intern een zeswekelijkse bezoekregeling hanteert in tegenstelling tot de termijn die gewoonlijk bij een bezoekregeling wordt gehanteerd namelijk een keer per drie maanden.

3.4. Door de geestelijk verzorger van het h.v.b. Haarlem is d.d. 27 januari 2003 een faxbericht gestuurd aan het secretariaat van de Raad onder meer inhoudende dat klager en zijn vrouw sinds kort elkaar zeswekelijks zouden mogenbezoeken.

3.5. Op 25 februari 2003 is door het secretariaat van de Raad telefonisch contact opgenomen met het BSD van het h.v.b. Haarlem. Door een medewerkster is medegedeeld dat het onder 3.4 vermelde niet juist is en dat klager en zijnvrouw in het h.v.b. Haarlem slechts eenmaal in de drie maanden wordt toegestaan om elkaar te bezoeken.

3.6. Naar aanleiding van een schrijven van het secretariaat van de Raad d.d. 10 maart 2003 heeft de selectiefunctionaris op 13 maart 2003 bericht dat hij contact heeft opgenomen met de locatiedirecteur van Zuyder Bos. H.v.b. ZuyderBos wijkt niet af van de landelijke regelgeving en gedetineerden die in Zuyder Bos – Amerswiel verblijven kunnen gebruik maken van de regeling elkaar eens in de drie maanden te zien. In het geval van klager en zijn echtgenote is erop verzoek van onder meer het PMO tijdelijk (tot september 2003) een regeling getroffen dat zij elkaar tweemaal per drie maanden mogen zien. Een verplaatsing van klager naar Zuyder Bos zal geen verandering in de bezoekregeling totgevolg hebben.

4. De beoordeling
Klager behoort, gelet op zijn status als preventief gehechte tot de categorie
gedetineerden voor opneming van wie de huizen van bewaring zijn bestemd.

Klagers verzoek om overplaatsing heeft als reden dat hij frequenter zijn vrouw wenst te
bezoeken die gedetineerd is in h.v.b. Amerswiel te Heerhugowaard. Een dergelijk
argument is echter geen selectiecriterium waaraan een beslissing ex artikel 18 van de
Pbw wordt getoetst.
De beroepscommissie is van oordeel dat de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris, gelet met name op hetgeen hierboven onder 3.6 is vermeld, niet in strijd is met de wet en dat gelet ophet hiervoor overwogene, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, deze beslissing evenmin als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 7 april 2003

secretaris voorzitter

Naar boven