Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 02/2633/GA, 2 april 2003, beroep
Uitspraakdatum:02-04-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 02/2633/GA

betreft: [klager] datum: 2 april 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 11 december 2002 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen de van de uitspraak d.d. 19 november 2002 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Zuid Oost, locatie Roermond onderdeel uitmakende beslissing met betrekking tot een toe te kennen tegemoetkoming,welke uitspraak op 19 november 2002 is verzonden en eerst op 4 december 2002 door klager is ontvangen,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van voormelde p.i. in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsvrouw, mr. J. Serrarens, advocaat te Maastricht, om het beroep schriftelijk toete lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beroep
Het beroep betreft de aard en hoogte van de door de beklagcommissie aan klager toegekende tegemoetkoming naar aanleiding van de gegrondverklaring van een beklag. De beklagcommissie heeft aan klager één maal extra bezoek toegekend.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt in beroep als volgt toegelicht.
Het extra bezoekmoment kan niet meer worden toegekend omdat klager inmiddels is overgeplaatst naar een andere inrichting. Klager is daarom van mening dat hem een financiële tegemoetkoming van € 100,- moet worden toegekend. Ook zoude directeur moeten worden gelast alle onjuiste rapportage, met betrekking tot de vermeende diefstal van een diskette door klager, uit klagers penitentiair dossier te verwijderen.

De directeur heeft daarop geantwoord als tegenover de beklagcommissie. Voorts heeft hij nog aangevoerd dat het beroep in zijn ogen met name is gericht tegen het tijdsverloop tussen het indienen van de klacht en het toezenden van deuitspraak van de beklagcommissie aan klager.

3.
De beoordeling
De beroepscommissie komt tot het oordeel dat de beklagcommissie ten aanzien van het bepalen van een toekenning van een tegemoetkoming op goede gronden en met juistheid heeft beslist. Nu klager inmiddels is overgeplaatst en hettoegekende extra bezoekmoment niet zonder meer kan geëffectueerd, zal de beroepscommissie aan verzoeker een financiële tegemoetkoming voor het door hem ondervonden ongemak toekennen. Het beroep zal derhalve in zoverre gegrond wordenverklaard en aan klager zal een tegemoetkoming van
€ 10,- worden toegekend. De beroepscommissie ziet, te meer nu de directeur van de locatie Roermond niet meer bevoegd is wijzigingen aan te brengen in klagers penitentiair dossier, geen aanleiding om een dergelijke opdracht aan dedirecteur te geven.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie ten aanzien van de daarin toegekende tegemoetkoming en bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 10,=.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. D.J. Dee en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 2 april 2003

secretaris voorzitter

Naar boven