Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 02/2590/GM, 21 maart 2003, beroep
Uitspraakdatum:21-03-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 02/2590/GM

betreft: [klager] datum: 21 maart 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 30 van de Penitentiaire maatregel (Pm) heeft kennis genomen van een op 9 december 2002 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift d.d. 27 november 2002 van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen medisch handelen door of namens de inrichtingsarts verbonden aan de locatie PC Scheveningen te Den Haag,

alsmede van de overige stukken, waaronder het verslag d.d. 21 november 2002 van de bemiddeling door de medisch adviseur bij het ministerie van Justitie.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de klacht
De klacht, zoals neergelegd in het verzoek om bemiddeling aan de medisch adviseur d.d. 12 september 2001 (bedoeld is 2002), betreft de nacontrole terzake van een operatie op 19 maart 2002 alsmede de wijze van behandelen van een op16 juni 2002 opgelopen voetblessure.

2. De ontvankelijkheid
Ingevolge artikel 29, eerste lid, Pm moet een verzoek om bemiddeling uiterlijk op de veertiende dag na die waarop het medisch handelen waartegen de klacht zich richt, worden ingediend. De klachten van klager betreffen handelen doorof namens de inrichtingsarts dat heeft plaatsgevonden vóór of uiterlijk op 18 juni 2002, op welke datum klager uit de desbetreffende inrichting met ontslag is gegaan.
Nu het verzoek om bemiddeling terzake van deze klachten dateert van 12 september 2002 komt de beroepscommissie tot het oordeel dat de hiervoor gestelde wettelijke termijn ruimschoots is overschreden, zodat klager niet-ontvankelijkzal worden verklaard in zijn klacht.

3. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn klacht.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. Chr. M. Aarts, voorzitter, F.M.M. van Exter en drs. H.P.J. Vos, leden, in tegenwoordigheid van mr. F.H.L. Cusell-te Gussinklo, secretaris, op 21 maart 2003

secretaris voorzitter

Naar boven