Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 03/0267/GB, 20 maart 2003, beroep
Uitspraakdatum:20-03-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 03/267/GB

Betreft: [klager] datum: 20 maart 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 3 februari 2003 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. M.Hattinga Verschure, namens

[...], geboren op [1957], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 17 januari 2003 genomen beslissing van de selectiefunctionaris, welke op 28 januari 2003 aan klager is uitgereikt,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De beoordeling
Ingevolge artikel 72, eerste lid, Pbw kan tegen een beslissing van de selectiefunctionaris
een beroepschrift worden ingediend dat met redenen omkleed dient te zijn. Het thans
voorliggende beroepschrift voldoet niet aan die eis. Bij brief van 5 februari 2003 is
klagers raadsman in de gelegenheid gesteld de gronden van het beroep alsnog
schriftelijk mede te delen. Van deze gelegenheid heeft hij geen gebruik gemaakt.
Gelet op het vorenstaande zal de beroepscommissie klager niet-ontvankelijk verklaren
in zijn beroep.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van
R. Kokee, secretaris, op 20 maart 2003

secretaris voorzitter

Naar boven