Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 02/2499/GB, 25 maart 2003, beroep
Uitspraakdatum:25-03-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 02/2499/GB

Betreft: [klager] datum: 25 maart 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 26 november 2002 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1973], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 18 november 2002 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de gevangenis De Geerhorst te Sittard afgewezen.

2. De feiten
2.1. Klager is sedert 3 april 2002 gedetineerd. Hij verbleef in het huis van bewaring Nieuw Vosseveld te Vught. Op 20 september 2002 is hij geplaatst in de gevangenis Alphen aan den Rijn, waar een regime van algehele gemeenschapgeldt.

2.2. Klager ondergaat een gevangenisstraf van 20 maanden met aftrek. De tenuitvoerlegging van deze straf is aangevangen op 9 augustus 2002. De wettelijk vroegst mogelijke v.i.-datum valt op of omstreeks 8 mei 2003.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de afwijzing van het verzoek tot overplaatsing naar de gevangenis De Geerhorst als volgt toegelicht.
De selectiefunctionaris heeft aangevoerd dat klager nog geen nieuwe informatie heeft aangedragen op grond waarvan de beslissing ten aanzien van klagers selectie zou dienen te worden heroverwogen. Dit is niet juist. In Alphen aan denRijn is het zo goed als onmogelijk om bezoek te ontvangen. Klagers familie woont in België, circa 500 km. van Alphen aan den Rijn vandaan. Door de grote afstand heeft klager al lang geen familie kunnen zien. Klagers kennissen wonenin Maastricht. In twee maanden heeft klager slechts eenmaal bezoek ontvangen en dit was niet van zijn familie. Klager stelt het op prijs indien hij zijn bezwaren mondeling zou mogen toelichten.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Op 19 september 2002 werd klager geselecteerd voor de gevangenis Alphen aan den Rijn, waar klager op 20 september 2002 is geplaatst. Tegen deze beslissing tekende klager bezwaar aan, hetgeen ongegrond werd verklaard. Op 11 november2002 deed klager het verzoek om overgeplaatst te worden naar de gevangenis De Geerhorst. De reden die klager in zijn verzoek noemde en de voorkeur voor Sittard waren bekend bij de beslissing van 19 september 2002 en bij behandelingvan het eerder genoemde bezwaarschrift. Klagers dochter verbleef nog steeds in Engeland en de reden van klagers bezwaar heeft op dat punt geen grondslag. Tegen de beslissing op het bezwaar heeft klager beroep kunnen instellen,hetgeen hij niet heeft gedaan. Bij het onderhavige verzoek heeft klager geen nieuwe informatie aangedragen op grond waarvan de beslissing ten aanzien van klagers selectie zou moeten worden heroverwogen.

4. De beoordeling
Klager is eerder in bezwaar gegaan tegen zijn plaatsing in de gevangenis Alphen aan den Rijn. Klager prefereerde plaatsing in de gevangenis De Geerhorst. Tegen de afwijzende beslissing op dit bezwaarschrift heeft klager geen beroepaangetekend. Vervolgens heeft hij het onderhavige verzoek ingediend tot overplaatsing naar De Geerhorst zonder dat door klager nieuwe feiten en of omstandigheden zijn aangevoerd. De beroepscommissie is van oordeel dat de op de onder3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris niet in strijd is met de wet en, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, evenmin als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt. Hetgeen klageromtrent zijn bezoek heeft aangevoerd is onvoldoende zwaarwegend om tot een ander oordeel te kunnen komen

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 25 maart 2003

secretaris voorzitter

Naar boven