Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 02/2625/GA, 3 maart 2003, beroep
Uitspraakdatum:03-03-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 02/2625/GA

betreft: [klager] datum: 3 maart 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 13 december 2002 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

de directeur van de locatie Scheveningen Noord,

gericht tegen een uitspraak d.d. 14 november 2002 van de beklagcommissie bij voormelde locatie, gegeven op een klacht van [...], verder te noemen klager,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Ingevolge artikel 69, eerste lid, Pbw kan tegen de uitspraak van de beklagcommissie een beroepschrift worden ingediend dat met redenen omkleed dient te zijn. Het thans voorliggende beroepschrift voldoet niet aan die eis. Bij briefvan 19 december 2002 is de directeur in de gelegenheid gesteld de gronden voor het beroep binnen tien dagen na dagtekening van de betreffende brief alsnog schriftelijk mede te delen. Pas per brief van 20 januari 2003, derhalve naafloop van de (overigens niet op de wet gebaseerde) gestelde reactietermijn, heeft de directeur de gronden verstrekt, zonder overigens hierbij aan te geven waarom niet binnen de gestelde termijn kon worden gereageerd.

Gelet op het vorenstaande zal de beroepscommissie de directeur niet-ontvankelijk verklaren in zijn beroep.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart de directeur niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Aldus gedaan door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. P.C. Vegter, voorzitter, mr. J.P. Balkema en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van R. Kokee, secretaris,
op 3 maart 2003

secretaris voorzitter

Naar boven