Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 02/2505/GB, 12 maart 2003, beroep
Uitspraakdatum:12-03-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 02/2505/GB

Betreft: [...] datum: 12 maart 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 26 november 2002 bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1974], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 19 november 2002 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de gevangenis Zuyder Bos te Heerhugowaard afgewezen.

2. De feiten
2.1. Klager is sedert 21 augustus 1998 gedetineerd. Hij verblijft sedert 22 december 2000 in de gevangenis Alphen a/d Rijn, waar een regime van algehele gemeenschap geldt.

2.2. Klager ondergaat gevangenisstraffen van respectievelijk 16 jaar en 10 maanden met aftrek. De tenuitvoerlegging van deze straffen is aangevangen op 25 augustus 2000. De wettelijk vroegst mogelijke v.i.-datum valt op ofomstreeks 2 november 2009. Aansluitend dient hij eventueel 3 dagen gijzeling op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften te ondergaan.

3. De standpunten
3.1. Door klager is het beroep tegen de afwijzende beslissing van de selectiefunctionaris als volgt toegelicht.
Klager begrijpt dat er een wachtlijst is voor de gevangenis Zuyder Bos, maar vanwege zijn strafrestant kwam hij ook al niet in aanmerking voor overplaatsing naar de gevangenis Norgerhaven of de gevangenis Esserheem te Veenhuizen. Dereden voor zijn verzoek om overplaatsing is dat de bezoekmomenten in de gevangenis Alphen a/d Rijn alleen op doordeweekse dagen vallen. Nu zijn oudste dochter de leeftijd heeft gekregen dat zij verplicht naar school moet, is hetonmogelijk voor zijn vrouw om op bezoek te komen. Daar komt bij dat ze een baby van een paar maanden oud hebben. In de gevangenis Zuyder Bos bestaat de mogelijkheid om in het weekend bezoek te ontvangen. Daarnaast zal eenverandering van omgeving klager goed doen. Hij wil zich richten op een Fit-vak opleiding en die mogelijkheid is er ook in de gevangenis Zuyder Bos. Nu de rapportages over klager zeer positief zijn verzoekt hij op de wachtlijst teworden geplaatst voor overplaatsing naar de gevangenis Zuyder Bos.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
Klager verzocht om overplaatsing naar de gevangenis Zuyder Bos omdat zijn dochtertje vanaf februari 2003 naar school moet en de gevangenis Alphen a/d Rijn geen weekendbezoek kent. Bezoekmogelijkheden (tijden c.q. frequentie) zijngeen selectiecriterium. Daarnaast heeft bij de afwijzende beslissing het lange strafrestant van klager en de beperkte capaciteit van de gevangenis Zuyder Bos meegespeeld.

4. De beoordeling
4.1. Uit het overplaatsingsvoorstel van 5 november 2002 van de gevangenis Alphen a/d Rijn komt naar voren dat klager zich binnen de inrichting zeer goed gedraagt. Het contact met zijn gezin is zeer goed en dat wil hij graag zohouden. Omdat zijn dochter binnenkort leerplichtig wordt, wil hij graag in het weekend bezoek kunnen krijgen. Daarom wil hij overgeplaatst worden naar Zuyder Bos. Klager verblijft op dit moment bijna twee jaar in Alphen a/d Rijn enhij wil van leefomgeving veranderen. Gezien zijn strafrestant komt hij nog niet voor detentiefasering in aanmerking. Hij weet dat er een zeer lange wachtlijst is voor de gevangenis Zuyder Bos. Het advies van de inrichting is omklager over te plaatsen naar de gevangenis Zuyder Bos.

4.2. In beginsel zijn bezoekproblemen inherent aan het ondergaan van detentie en geen selectiecriterium, behoudens bijzondere omstandigheden. Gelet op het goede gedrag van klager en het positieve advies van de inrichting, gevoegdbij het feit dat klager inmiddels ruim twee jaar in dezelfde inrichting verblijft en een verandering van omgeving hem goed zou doen en, gelet op zijn strafrestant, nieuw perspectief zou bieden, is de beroepscommissie van oordeel datde selectiefunctionaris geen zorgvuldige belangenafweging heeft gemaakt en dat de afwijzende beslissing daarmee onvoldoende is gemotiveerd. Derhalve dient de bestreden beslissing te worden vernietigd. De selectiefunctionaris zalworden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.R. Meijeringh, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. G.J. Fleers, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Jousma, secretaris, op 12 maart 2003

secretaris voorzitter

Naar boven