Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/0613/GA, 3 juli 2017, beroep
Uitspraakdatum:03-07-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 17/613/GA

betreft: [klager] datum: 3 juli 2017

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. H.M.S. Cremers, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 13 februari 2017 van de beklagcommissie bij de locatie Zuyder Bos te Heerhugowaard,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 23 mei 2017, gehouden in het Justitieel Complex Zaanstad, zijn gehoord klagers raadsvrouw mr. H.M.S. Cremers en [...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur van de locatie Zuyder Bos.
Hoewel voor klagers vervoer naar de zitting was zorg gedragen, heeft hij daarvan geen gebruik gemaakt.

Op 1 juni 2017 is de directeur schriftelijk in de gelegenheid gesteld om te reageren op het beroep voor zover dat ziet op klachtnummer ZB2016/858. Zijn standpunt van 9 juni 2017 is op 15 juni 2017 ter kennisname naar klager en zijn raadsvrouw
verstuurd.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag, voor zover in beroep aan de orde, betreft het niet aan klager toestaan een dvd-speler in zijn cel te hebben (ZB2016/856) en het feit dat klager niet in voldoende privacy zou kunnen bellen (ZB2016/858).

De beklagcommissie heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag met nummer ZB2016/856 en het beklag met nummer ZB2016/858 ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Er is geen absoluut verbod op dvd-spelers. Dit staat niet vermeld in de Regeling model huisregels penitentiaire inrichtingen. Klager moet daarom worden ontvangen in zijn beklag. Een dvd-speler levert geen gevaar op. Klager wil dvd’s afspelen in zijn
cel. Ter vergelijking wordt aangevoerd dat de spelcomputer Game Cube wel is toegestaan in penitentiaire inrichtingen. Die regel moet analoog toegepast worden voor dvd-spelers.
Schriftelijk is – zakelijk weergegeven – aangevoerd dat klager niet in voldoende privacy kan bellen. De extra scheidingswand die onlangs is aangebracht voldoet niet aan de redelijke eisen van privacy. De stelling dat de privacy is gewaarborgd, omdat
vanuit het personeelskantoor niet te horen is wat door de telefoon wordt gezegd, is onbegrijpelijk omdat de deur van dat kantoor meestal openstaat. Klager verstaat soms zijn eigen woorden niet vanwege de herrie. Dat klager een verzoek kan indienen om
in
bepaalde gevallen een telefoongesprek te voeren in het kantoor is niet voldoende, omdat klager in alle gevallen rustig en ongestoord in privacy wil kunnen bellen. Hij meent dat sprake is van schending van artikel 8 van het EVRM.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager klaagt voor wat betreft het verbieden van een dvd-speler over een algemene in de inrichting geldende regel.
Voor wat betreft het in privacy willen telefoneren is schriftelijk aangevoerd dat klager dient te onderbouwen met wie hij wil bellen vanuit kantoor. Sinds de bestreden uitspraak heeft klager geen enkel lijstje met namen ingediend met wie hij graag
vanuit kantoor zou willen bellen. Klager is toegestaan om vanuit kantoor met zijn therapeut te bellen op zaterdag tussen 10 en 11 uur. De beklagcommissie heeft een bezoek aan de afdeling gebracht en hierover geoordeeld dat de directeur heeft voldaan
aan zijn zorgplicht.

3. De beoordeling
Met betrekking tot beklagnummer ZB2016/856 overweegt de beroepscommissie als volgt. Het klaagschrift is gericht tegen het niet aan klager toestaan een dvd-speler in zijn cel te hebben. Artikel 4.5.1 van de huisregels van de locatie Zuyder Bos (versie
augustus 2015) vermeldt dat “Niet toegestaan is het bezit van: [...] onder d [...] dvd apparatuur”. Gelet hierop beklaagt klager zich over een algemene in de inrichting geldende (verbods)regel. Tegen een algemene regel staat in beginsel geen beklag open,
tenzij die regel in strijd is met hogere wet- of regelgeving. Daarvan is niet gebleken. Hetgeen in beroep is aangevoerd kan daarom niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie.
Met betrekking tot beklagnummer ZB2016/858 overweegt de beroepscommissie dat hetgeen in beroep is aangevoerd niet tot een andere beslissing kan leiden dan die van de beklagcommissie. Van een inbreuk op het recht op privacy als bedoeld in artikel 8 van
het EVRM is evenmin gebleken. Het beroep zal daarom ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie voor zover hiertegen beroep is ingesteld.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. C.M. van der Bas, voorzitter, mr. J.W. Rijkers en mr. drs. L.C. Mulder, leden, in tegenwoordigheid van
mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 3 juli 2017.

secretaris voorzitter

Naar boven