Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/0437/GA, 9 juni 2017, beroep
Uitspraakdatum:09-06-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 17/437/GA

betreft: [klager] datum: 9 juni 2017

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. J.J.D. van Doleweerd, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 23 januari 2017 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichting Ter Apel, betreffende:
a. een ordemaatregel van zeven dagen afzondering in een afzonderingscel in verband met een veiligheidsonderzoek in de inrichting (Ta-2016-387);
b. een disciplinaire straf van veertien dagen opsluiting in een andere verblijfsruimte dan een strafcel, met verwijdering van de televisie, wegens het aantreffen van een mobiele telefoon, een oplader en een bolletje cannabis in klagers verblijfsruimte
(Ta-2016-389);
c. de ontzegging van bezoek zonder toezicht voor de duur van drie maanden (Ta-2016-412);
d. de beslissing van 31 augustus 2016 tot terugplaatsing van klager naar het basisprogramma (degradatie) (Ta-2016-435),

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

Ter zitting van de beroepscommissie van 12 mei 2017, gehouden in het Justitieel Complex Zaanstad, zijn gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsman mr. J.J.D. van Doleweerd, en [...], juridisch medewerker bij de penitentiaire inrichting Ter Apel. Als
toehoorder was aanwezig [...], stagiaire bij voormelde inrichting.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Ten aanzien van het beroep inzake het beklag als vermeld onder b. overweegt de beroepscommissie dat hetgeen in beroep is aangevoerd niet tot een andere beslissing kan leiden dan die van de beklagrechter. Zij zal het beroep derhalve ongegrond verklaren
en de uitspraak van de beklagrechter bevestigen, met uitzondering van hetgeen is overwogen over de in klagers cel aangetroffen universele oplader, nu ter zitting van de beroepscommissie is gebleken dat het bezit van een universele oplader op cel is
toegestaan en dat deze om die reden niet als contrabande kan worden aangemerkt.

Ten aanzien van het beroep inzake het beklag als vermeld onder c. overweegt de beroepscommissie het volgende. Uit paragraaf 3.8.1 van de huisregels volgt dat een gedetineerde voor bezoek zonder toezicht in aanmerking komt, mits aan bepaalde voorwaarden
is voldaan. Voorts volgt uit de huisregels dat het gedrag van de gedetineerde van invloed is op het al dan niet toekennen van bezoek zonder toezicht. Als het gedrag van een gedetineerde daartoe aanleiding geeft, kan een vooraf toegekend bezoek zonder
toezicht alsnog worden geweigerd of worden omgezet in regulier bezoek.

Uit de stukken komt naar voren dat in klagers cel een mobiele telefoon en een bolletje cannabis zijn aangetroffen. Gelet hierop en op het feit dat aan klager in de periode, waarin hem bezoek zonder toezicht was ontzegd, wel regulier bezoek is
toegestaan, kan de bestreden beslissing van de directeur niet als onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Zij zal het beroep derhalve ongegrond verklaren en de uitspraak van de beklagrechter met wijziging van de gronden bevestigen.

Hetgeen in beroep ten aanzien van het beklag onder a. en d. is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie evenmin tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagrechter. Het beroep zal derhalve in zoverre eveneens ongegrond worden
verklaard.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep inzake het beklag als vermeld onder b. ongegrond en bevestigt in zoverre de uitspraak van de beklagrechter, met uitzondering van hetgeen is overwogen over de bij klager aangetroffen universele oplader.
De beroepscommissie verklaart het beroep inzake het beklag als vermeld onder
c, a. en d. eveneens ongegrond en bevestigt in zoverre de uitspraak van de beklagrechter, met wijziging van de gronden ter zake van het beklag onder c.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M. Soffers, voorzitter, J.G.A. van den Brand en mr. M.J. Stolwerk, leden, in tegenwoordigheid van
mr. R. Boerhof, secretaris, op 9 juni 2017

secretaris voorzitter

Naar boven