Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/0670/GB, 7 juli 2017, beroep
Uitspraakdatum:07-07-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 17/670/GB

Betreft: [Klager] datum: 7 juli 2017

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 22 februari 2017 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar de gevangenis van de locatie Roermond of de locatie Sittard afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 16 januari 2014 gedetineerd. Hij verbleef in de inrichting voor stelselmatige daders (ISD) van de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught. Op 5 januari 2017 is hij overgeplaatst naar de gevangenis van de p.i. Vught, waar een regime van
beperkte gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager wenst naar de gevangenis van de locatie Roermond of de locatie Sittard te worden overgeplaatst, zodat hij met een schone lei kan beginnen en in een nieuwe en onbekende omgeving zijn detentie kan ondergaan. In de p.i. Vught krijgt hij niet
voldoende gelegenheid zich in positieve zin te ontwikkelen en hij heeft geen vertrouwen meer in de samenwerking. Het feit dat hij een nieuwe casemanager heeft doet daaraan niet af. Klager verblijft reeds sinds 2014 in de p.i. Vught in het kader van een
aan hem opgelegde ISD-maatregel, die op 2 januari 2017 is geëindigd. Hij wordt sinds zijn binnenkomst in 2014 tegengewerkt door het personeel en de directie. Hem is meegedeeld dat hij, ongeacht hoe goed hij zich gedraagt, niet goed te boek staat.
Klager
meent dat het voor zowel hemzelf als voor het personeel in de p.i. Vught beter is dat hij wordt overgeplaatst, omdat hij geen eerlijke kans meer krijgt. Hij heeft in de p.i. Vught detentieschade opgelopen. Voor zijn bezoek is het geen probleem naar
Roermond of naar Sittard af te reizen. Klagers ouders zijn van het openbaar vervoer afhankelijk. Het busje vanaf het station in ’s-Hertogenbosch naar de p.i. Vught rijdt maar tot 17.00 uur, terwijl klagers bezoekmomenten in de avonden na 20.00 uur
plaatsvinden. Zijn dochter bezoekt hem in de p.i. Vught niet vanwege de zelfdoding van haar vriend. Het contact tussen klager en zijn dochter lijdt hier ernstig onder. Bovendien zal zijn dochter eind mei 2017 bevallen van haar eerste kind en krijgt
klager geen medewerking voor het verkrijgen van strafonderbreking. Na zijn detentie wenst klager zich in de regio Roermond te vestigen en daar een nieuwe start te maken. De locaties Roermond en Sittard zijn met het openbaar vervoer beter bereikbaar en
ook zijn dochter zou hem daar bezoeken, waar hij erg naar uitkijkt. Klager verzoekt het beroep mondeling te mogen toelichten.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager heeft een turbulente ISD-periode achter de rug, waarin hij zich van december 2014 tot juni 2015 aan zijn detentie heeft onttrokken. Klager geeft te kennen dat hij in zijn ontwikkeling wordt belemmerd en geen vertrouwen in het personeel meer
heeft. Zijn ISD-maatregel is echter in januari 2017 geëindigd. Als gevolg daarvan is hij op 5 januari 2017 binnen de p.i. Vught vanuit de ISD naar de gevangenis overgeplaatst. In de gevangenis van de p.i. Vught is ander personeel werkzaam dan in de ISD
en heeft klager bovendien een andere casemanager. Klager kan hier een nieuwe start maken en het is te vroeg te veronderstellen dat sprake is van een verstoorde verhouding tussen klager en het personeel in de gevangenis van de p.i. Vught.

4. De beoordeling
4.1. Klager heeft verzocht het beroep mondeling te mogen toelichten. De beroepscommissie wijst dit verzoek af, nu zij zich op basis van de stukken in het dossier voldoende ingelicht acht om op het beroep te beslissen.

4.2. Klager verblijft sedert 5 januari 2017 in de gevangenis van de p.i. Vught. De locaties Roermond en Sittard, waar klager naar wenst te worden overgeplaatst, zijn voor zijn ouders met het openbaar vervoer beter te bereizen. Daarnaast is klagers
dochter in de gelegenheid hem in de locatie Roermond of Sittard, in tegenstelling tot de gevangenis van de p.i. Vught, te bezoeken. Klager heeft te kennen gegeven zich na zijn detentie in de omgeving van Roermond te willen vestigen en daar een nieuwe
start te maken. De selectiefunctionaris is ten onrechte aan de klagers argumenten met betrekking tot het bezoek voorbijgegaan. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing van de selectiefunctionaris moet, gelet op het voorgaande en bij
afweging van alle in aanmerking komende belangen, als onredelijk en onbillijk worden aangemerkt. De bestreden beslissing dient derhalve te worden vernietigd. De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming
van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. W.F. Korthals Altes, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van Y.L.F. Schuren, secretaris, op 7 juli 2017.

secretaris voorzitter

Naar boven