Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/3514/GA (tussenbeslissing), 20 februari 2017, beroep
Uitspraakdatum:20-02-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 16/3514/GA (tussenbeslissing)

betreft: [klager] datum: 20 februari 2017

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 22 september 2016 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichting Vught,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 13 januari 2017, gehouden in de penitentiaire inrichting Vught, zijn gehoord klager en [...], plaatsvervangend vestigingsdirecteur van voormelde inrichting.

Ter zitting heeft klager zijn handgeschreven standpunten voorgedragen en hij heeft deze, met een aantal bijlagen, aan de beroepscommissie overgelegd. Een kopie hiervan is verzonden aan de directeur.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft de weigering klager een Common Interface Plus modulekaart (hierna te noemen: CI+-kaart) te laten invoeren.

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter, in beroep als volgt – samengevat en zakelijk weergegeven – toegelicht.
In klagers televisie zijn DVB-C en DVB-T tuners gebouwd. Dat biedt de mogelijkheid digitale zenders te ontvangen via de kabel en/of de ether. Een CI+-kaart is een decoder die zorgt voor de ontvangst van digitale televisiezenders. In de televisie
bevindt
zich een gleuf waar de CI+-kaart ingestopt dient te worden. Een CI+-kaart valt niet onder “zend- en communicatieapparatuur” omdat er zonder een smartcard met een abonnement op bijvoorbeeld de kabel niets mee kan worden ontvangen. Gelet op de huidige
technologische ontwikkelingen en het bepaalde in artikel 48 van de Pbw dient het invoeren van de kaart aan klager te worden toegestaan.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagrechter, in beroep als volgt – samengevat en zakelijk weergegeven – toegelicht.
Een CI+-kaart valt wel onder “zend- en communicatieapparatuur” als vermeld in paragraaf 4.5.1.1 van de huisregels van de BPG van de penitentiaire inrichting Vught. Klager beklaagt zich dus over een algemene in de inrichting geldende regel.
Een CI+-kaart is overigens op zichzelf niet genoeg om digitale zenders te ontvangen. Daarvoor is ook een smartcard met een abonnement nodig.

3. De beoordeling
In paragraaf 4.5.1.1 van de huisregels van de BPG van de penitentiaire inrichting Vught is bepaald dat het een gedetineerde niet is toegestaan zend- en communicatieapparatuur onder zijn berusting te houden.

Voor de afdoening van het beroep acht de beroepscommissie het noodzakelijk nader te worden ingelicht. Om die reden verzoekt zij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) haar schriftelijk inlichtingen te verschaffen over de volgende vragen:

Valt een CI+-kaart onder de definitie zend- en communicatieapparatuur? Voorts vraagt de beroepscommissie zich af hoe zij die kaart moet zien in vergelijking met andere bij televisie- of radioapparatuur behorende attributen om digitale televisiezenders
te ontvangen, zoals een smartcard met een abonnement.

4. De uitspraak
De beroepscommissie houdt de behandeling van het beroep aan voor onbepaalde tijd in afwachting van beantwoording van bovengenoemde aan het NFI gestelde vragen.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. C.M. van der Bas, voorzitter, mr. M.A.G. Rutten en mr. J.W. Wabeke, leden, in tegenwoordigheid van
mr. R. Boerhof, secretaris, op 20 februari 2017

secretaris voorzitter

Naar boven