Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/1121/TA, 14 juli 2017, beroep
Uitspraakdatum:14-07-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 17/1121/TA

betreft: [klager] datum: 14 juli 2017

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. A.D. Kloosterman, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 23 maart 2017 van de beklagcommissie bij FPC De Pompestichting te Nijmegen, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 2 juni 2017, gehouden in de penitentiaire inrichting Vught, is namens het hoofd van voormelde tbs-inrichting gehoord [...], juridisch medewerker.
Klagers raadsman, mr. A.D. Kloosterman, heeft schriftelijk bericht dat hij en klager geen gebruik zouden maken van het recht ter zitting te worden gehoord.
Als toehoorder was aanwezig, S.C. Vogel, stagiaire bij de Raad.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft, voor zover in beroep aan de orde:
de maatregel van afdelingsarrest met ingang van 8 februari 2017 om 16.30 uur in verband met een positieve uitslag bij een urinecontrole (PN 2017/064).

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en het hoofd van de inrichting
Namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht.
Primair is klager van mening dat het in de urine van klager aangetroffen middel Spice geen gedragsbeïnvloedend middel is als bedoeld in artikel 24, eerste lid, Bvt. Klager verwijst daartoe naar de memorie van toelichting bij de Opiumwet; Spice is dan
ook niet in lijst I of II van de Opiumwet opgenomen. De omstandigheid dat het middel synthetische cannabinoïden bevat, leidt volgens klager niet zonder meer tot de conclusie dat Spice een gedragsbeïnvloedend middel is.
Subsidiair stelt klager zich op het standpunt dat meer specifiek de samenstelling had moeten worden omschreven in de schriftelijke mededeling.
Verder is klager schriftelijk noch mondeling gewezen op de mogelijkheid een herhalingsonderzoek te laten verrichten zodat in strijd is gehandeld met het bepaalde in artikel 5, tweede lid, van de Regeling urineonderzoek verpleegden. Klager was wel op de
hoogte van de mogelijkheid van een herhalingsonderzoek, maar dit laat onverlet dat hij daarop had moeten worden gewezen. Daarnaast was de duur van de maatregel disproportioneel. De maatregel is niet volledig ten uitvoer gelegd maar klager heeft het
ervaren als disproportioneel. Klager verzoekt om een tegemoetkoming.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt – zakelijk weergegeven – toegelicht.
Spice bevat synthetische cannabis. Het gebruik van Spice is gevaarlijk; het heeft een heftigere uitwerking dan het gebruik van natuurlijke cannabis. Hoewel het gebruik van het middel (nog) niet strafbaar is gesteld, is het gebruik ervan in de
inrichting
niet toegestaan, omdat het een gedragsbeïnvloedend middel is.
Klager was ervan op de hoogte dat hij het recht had een herhalingsonderzoek te laten verrichten. Volgens het personeel zei klager dat hij er diezelfde dag nog op is gewezen. Alleen is verzuimd in de schriftelijke mededeling vast te leggen dat klager op
het recht op een herhalingsonderzoek is gewezen. Dat recht is overigens ook vermeld in de huisregels. Klager is dan ook niet in zijn belangen geschaad.

3. De beoordeling
In strijd met artikel 5, tweede lid, van de Regeling urineonderzoek verpleegden is niet schriftelijk vastgelegd dat klager de uitslag van het urineonderzoek is medegedeeld en hij daarbij is gewezen op de mogelijkheid een herhalingsonderzoek te laten
verrichten. Het beroep zal wegens genoemd vormverzuim gegrond worden verklaard. In zoverre zal de uitspraak van de beklagcommissie worden vernietigd en het beklag alsnog gegrond worden verklaard. De beroepscommissie ziet echter geen aanleiding voor een
tegemoetkoming nu aannemelijk is dat klager wel op de hoogte was van de mogelijkheid een herhalingsonderzoek te laten verrichten.

Hetgeen in beroep is aangevoerd ten aanzien van het middel Spice kan naar het oordeel van de beroepscommissie inhoudelijk niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagcommissie. Als vaststaand kan worden aangenomen dat Spice synthetische
cannabinoïden bevat en op grond daarvan kan worden aangemerkt als een gedragsbeïnvloedend middel. Nu klager positief heeft gescoord op het gebruik van Spice en het gebruik van gedragsbeïnvloedende middelen niet is toegestaan in de inrichting, kon het
hoofd van de inrichting in redelijkheid besluiten aan klager afdelingsarrest op te leggen. Nu de maatregel direct is beëindigd nadat klager op 17 februari 2017 negatief scoorde bij een urinecontrole, kan de maatregel evenmin als disproportioneel worden
aangemerkt. Het beroep zal daarom inhoudelijk ongegrond worden verklaard.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep, voor zover daartegen beroep is ingesteld, gegrond wegens vormverzuim, vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie in zoverre en verklaart het beklag in zoverre alsnog gegrond; zij verklaart het beroep
inhoudelijk ongegrond, bevestigt in zoverre de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart het beklag inhoudelijk ongegrond Zij kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. A.M. van Woensel, voorzitter, mr. Drs. L.C. Mulder en mr. J.M.L. Niederer, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.L. Koster, secretaris, op 14 juli 2017.

secretaris voorzitter

Naar boven