Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/0510/GA, 12 juni 2017, beroep
Uitspraakdatum:12-06-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 17/510/GA

betreft: [klager] datum: 12 juni 2017

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift ingediend door mr. M. Baijens namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 7 februari 2017 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Almelo, betreffende onderwerpen als het niet serieus nemen van klagers klachten, de bejegening door personeel, het klager de
isoleercel inslaan, de afwijzing van klagers aanvraag voor BZT, wachtgeld, het onderaan op de lijst plaatsen voor arbeid, het niet versturen van post, het niet mogen luchten op 20 mei 2016 (KA-2016-000119 en
KA-2016-000120),

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

De beroepscommissie heeft de directeur van de p.i. Almelo in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager en zijn raadsman mr. M. Baijens om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Door klager is in beklag gesteld dat hij op 20 mei 2016 niet heeft mogen luchten. Naar het oordeel van de beroepscommissie is voldoende duidelijk tegen welke beslissing van de directeur het beklag is gericht. Zij zal derhalve op dit punt de uitspraak
van de beklagrechter vernietigen en klager alsnog ontvangen in het beklag. Nu het door klager gestelde niet door de directeur is betwist, zal de beroepscommissie het beroep en het beklag gegrond verklaren en klager een tegemoetkoming van € 10,=
toekennen.

Ten aanzien van de overige onderdelen van het beklag is in beklag noch in beroep door klager gepreciseerd op welke beslissingen van de directeur zijn beklag betrekking zou hebben. Datum van de bestreden beslissingen noch feiten en omstandigheden zijn
door klager vermeld. Hetgeen in beroep is aangevoerd kan derhalve naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagrechter. Het beroep zal in zoverre ongegrond worden verklaard.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond ten aanzien van het niet mogen luchten op 20 mei 2016, vernietigt in zoverre de uitspraak van de beklagrechter, ontvangt klager alsnog in het beklag en verklaart het beklag gegrond. Zij kent klager ter
zake een tegemoetkoming toe van € 10,=. Voor het overige verklaart de beroepscommissie het beroep ongegrond en bevestigt zij in zoverre de uitspraak van de beklagrechter.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. A. van Holten en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van H.S. van Gemert, secretaris, op 12 juni 2017.

secretaris voorzitter

Naar boven