Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/3680/GA, 9 juni 2017, beroep
Uitspraakdatum:09-06-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 16/3680/GA

betreft: [klager] datum: 9 juni 2017

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 14 oktober 2016 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Leeuwarden,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 28 april 2017, gehouden in de p.i. Lelystad, is gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsman mr. H. de Jong.

De directeur van de p.i. Leeuwarden heeft meegedeeld niet ter zitting te zullen verschijnen en heeft per e-mail een nadere reactie en het gedecoreglement aan de beroepscommissie toegestuurd.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft het ontslag van klager als gedecolid (LW-2016-148).

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager is op 14 april 2016 als secretaris van de gedeco ontslagen omdat hij zonder toestemming te vragen contact met de Leeuwarder Courant zou hebben gehad. Klager noch zijn advocaat heeft contact gezocht met de pers vóór het ontslag op 14
april
2016. Na zijn ontslag heeft klager zonder toestemming contact gezocht met de journalist van de Leeuwarder Courant. De raadsman heeft in augustus 2015 voor het eerst met klager over deze kwestie gesproken. Op 1 april 2016 heeft de beklagcommissie
een
andere beklagzaak van klager ter zitting behandeld en op 5 april 2016 volgde de uitspraak. Op 12 april 2016 is klagers raadsman gebeld door de journalist van de Leeuwarder Courant. De journalist zei de raadsman dat hij het dossier had overgenomen en
via
via, dus niet van klager of zijn raadsman, over de kwestie had vernomen. Niet bekend is wie de bron van de journalist is geweest. De journalist zei de raadsman dat hij een artikel in concept had. Dit heeft geleid tot het artikel dat op 16 april 2016 is
gepubliceerd. Voorgehouden wordt dat uit het artikel kan worden opgemaakt dat de journalist tussen 11 en 16 april 2016 stukken van de advocaat heeft ontvangen. De raadsman heeft de journalist in de passage over het O&O fonds verbeterd. De raadsman
heeft
klager d.d. 12 april 2016 een briefje gestuurd over het gesprek met de journalist. Dit briefje is ter zitting aan de beroepscommissie overgelegd. Door klagers overplaatsing op 15 april 2016 heeft klager de brief niet ontvangen. Op de vraag van de
voorzitter of de advocaat stukken heeft toegestuurd, is na in een map te hebben gebladerd geantwoord dat de advocaat op 13 april 2016 de journalist een e-mail heeft gestuurd over een correctie met betrekking tot het O & O fonds en het vermelden van het
feit waarom klager vastzit. De e-mail is ter zitting overgelegd aan de beroepscommissie. Voorgehouden wordt de passage in het krantenartikel inhoudende: “Uit de stukken die hij naar zijn advocaat heeft gestuurd, blijkt dat er op 1 juni vorig jaar 304
barbecuepakketten zijn besteld, betaald uit het gevangenenfonds.” De raadsman heeft aangegeven dat hij denkt dat hij dit aan de journalist heeft verteld. In het mailverkeer staat niets over toegestuurde stukken. De raadsman heeft de journalist wel zijn
mening gegeven. De journalist had al een dossier voordat hij telefonisch contact opnam met de raadsman. De naam van klager was al bekend bij de journalist. De raadsman heeft de journalist gevraagd of hij klagers naam uit het artikel wilde halen maar
dat
wilde hij niet. Klager is niet de enige betrokkene in deze kwestie.
Klager zit al zeven jaar vast en dit is de eerste keer dat hem rapport is aangezegd.
De directeur wilde geen openheid van zaken geven. Klager vond dit kinderachtig en heeft gezegd hij dan wel met de Leeuwarder Courant zou bellen. Klager is tevens gezegd dat de journalist het dossier had overgenomen van een andere journalist.
Klager weet niet wat er in het dossier stond. Dat heeft de journalist niet gezegd. Klager is op 14 april 2016 gezegd dat hij was ontslagen. Hij heeft gevraagd om een schriftelijke mededeling met een motivering omdat hij pas beklag kan indienen wanneer
hij de gronden kent. Op 10 mei 2016 heeft hij de schriftelijke mededeling ontvangen. Op 12 mei 2016 heeft hij beklag ingediend. Akkoord wordt gegaan met het voorlezen van de nadere reactie van de directeur die zojuist per e-mail is ontvangen.
Klager houdt zich nu verre van de gedeco. Hij heeft er alleen maar ellende door ondervonden. Hij heeft niets verkeerds gedaan.

De directeur heeft in beroep gepersisteerd bij het tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt en daaraan het volgende toegevoegd.
Klagers advocaat heeft eerst zelf contact gezocht met de verslaggever van de
Leeuwarder Courant. In dit gesprek is vertrouwelijke informatie doorgespeeld
zonder toestemming van de directeur. Vervolgens heeft klager nadat hij was ontslagen als secretaris van de gedeco en hij te horen had gekregen dat hij overgeplaatst zou worden zelf en zonder toestemming contact gezocht met de
verslaggever
van de Leeuwarder Courant. Benadrukt wordt dat de p.i. Leeuwarden is benaderd door de persvoorlichter die exacte details wist te vermelden die op dat moment actueel
gespreksonderwerp in de gedeco waren. In dit gesprek werd onder andere de
naam van klager genoemd. Voor de directie staat vast dat klager direct dan wel
indirect een zekere rol heeft gespeeld in het overbrengen van informatie naar de
pers. Dit heeft tot gevolg gehad dat de p.i. Leeuwarden in een negatief daglicht is
gesteld.

De ter zitting door de raadsman overgelegde stukken zijn ter informatie doorgestuurd aan de directeur. De e-mail van de directeur van 28 april 2017, met bijlagen, is doorgestuurd aan klager en zijn raadsman.

Vervolgens is de directeur door het secretariaat van de Raad verzocht om het toentertijd geldende gedecoreglement aan de beroepscommissie over te leggen.
De directeur heeft in een e-mailbericht van 29 mei 2017 aangegeven dat het hem niet is gelukt om dit gedecoreglement ‘boven water te krijgen’.

3. De beoordeling
Uit de bij de beklagcommissie opgevraagde stukken in beklag nummer LW-2016-132 en in het bijzonder de reactie van de directeur maakt de beroepscommissie op dat de directeur klager heeft toegezegd dat het ontslag als gedecolid schriftelijk zou worden
vastgelegd en aan klager zou worden toegestuurd. Nu de ontslagbrief is gedateerd 10 mei 2016 en klager beklag heeft ingediend op 12 mei 2016, wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 61, vijfde lid, van de Pbw en kan klager in het beklag worden
ontvangen.

Door de directeur is gesteld dat voorafgaand aan 14 april 2016 de persvoorlichter contact met de directeur heeft gezocht omdat de persvoorlichter was benaderd door een journalist van de Leeuwarder Courant in verband met een krantenartikel dat op 16
april 2016 in die krant zou verschijnen. In het gesprek tussen de persvoorlichter en de journalist is informatie die besproken was in het gedeco-overleg aan de orde gekomen en is klagers naam genoemd. Op 16 april 2016 is het aangekondigde artikel
gepubliceerd en is klager in het artikel vermeld.

De beroepscommissie stelt vast dat op 16 april 2016 in de Leeuwarder Courant een artikel is verschenen met de titel “Gevangenen: cipiers stelen onze appels en worsten”. In dit artikel wordt gedetailleerd verslag gedaan over de gang van zaken in de p.i.
Leeuwarden en het ongenoegen van een aantal gedetineerden. Vermeld wordt dat een van de klagers de secretaris van de gedeco is, een 42-jarige Leeuwarder en daarbij wordt informatie uit stukken van zijn advocaat aangehaald. In het artikel wordt de
advocaat van klager meermalen geciteerd. Ook wordt geciteerd uit een telefoongesprek met de 42-jarige Leeuwarder. Voorts wordt de 42-jarige Leeuwarder geciteerd over het gesprek wat hij had met de directie over zijn ontslag als gedecolid en
overplaatsing.

De beroepscommissie stelt vast dat klager de 42-jarige Leeuwarder is, hetgeen klager ook niet ontkent. Klager stelt echter dat hij geen informatie aan de krant heeft verstrekt en pas pas - uit boosheid - contact heeft opgenomen met de Leeuwarder
Courant nadat hij op 14 april 2016 was ontslagen als gedecolid en had gehoord dat hij werd overgeplaatst.
De beroepscommissie volgt klager niet in zijn betoog. De beroepscommissie concludeert uit de stukken en hetgeen bij de behandeling ter zitting door klager en zijn advocaat is verklaard dat reeds voor 14 april 2016 klagers advocaat contact heeft gehad
met een journalist van de Leeuwarder Courant en informatie over onderwerpen die in de gedeco aan de orde zijn geweest, heeft gedeeld. Met de directeur stelt de beroepscommissie vast dat klager, direct dan wel indirect, een rol heeft gespeeld in het
overbrengen van deze informatie aan de pers. Dit valt ook af te leiden uit de verklaring van de persvoorlichter over zijn gesprek met de journalist van de Leeuwarder Courant op 14 april 2016 en de inhoud van het krantenartikel.

De directeur mocht naar het oordeel van de beroepscommissie, gelet op het bovenstaande, ervan uitgaan dat er sprake was van een ernstige vertrouwensbreuk die een goede samenwerking belemmerde. De beroepscommissie betrekt bij haar overweging dat klager
niet heeft betwist niet dat de journalist over gedetailleerde informatie beschikte over actuele gespreksonderwerpen in de gedeco, welke informatie de p.i. in een negatief daglicht plaatst en ertoe kan leiden dat onrust onder de gedetineerden ontstaat.
Van een gedecolid mag worden verwacht dat hij de hem vertrouwelijk ter beschikking gestelde informatie niet direct dan wel indirect deelt met de media. De beslissing klager als lid van de gedeco te ontslaan, is niet onredelijk of onbillijk.

De beroepscommissie zal het beroep ongegrond verklaren, de uitspraak van de beklagcommissie bevestigen met deels wijziging/aanvulling van de gronden.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie met deels wijziging/aanvulling van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M. Soffers, voorzitter, mr. E. Lucas en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 9 juni 2017.

secretaris voorzitter

Naar boven