Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/0300/GB, 6 juni 2017, beroep
Uitspraakdatum:06-06-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 17/300/GB

Betreft: [Klager] datum: 6 juni 2017

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 23 januari 2017 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de beslissing waarvan beroep.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft klagers verzoek tot overplaatsing naar het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) van de locatie Scheveningen afgewezen.

2. De feiten
Klager is sedert 11 december 2015 gedetineerd. Hij verblijft in het PPC van de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught.

3. De standpunten
3.1. Door en namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klagers dochters wonen in Amsterdam en Rotterdam en zijn zus en zoon wonen in Vlissingen. Zijn vriendin woont in Rotterdam en mag geen lange afstanden met de trein reizen. Zij komen thans nauwelijks bij hem op bezoek. Scheveningen is voor hen
gemakkelijker te bereizen, zodat zij vaker op bezoek kunnen komen.
Voorts is klager hartpatiënt en heeft hij keel-, maag-, darm- en leverklachten. Medicijnen zijn voor hem noodzakelijk. In de p.i. Vught krijgt hij de verkeerde medicijnen. Op 10 januari 2017 heeft klager een hartaanval gehad door het innemen van
verkeerde medicijnen. De inrichtingsmedewerkers in unit 3 van de p.i. Vught discrimineren tegen hem en verschaffen hem geen medische hulp. In 2016 zijn in unit 3 van de p.i. Vught gedetineerden door toedoen van de inrichtingsmedewerkers overleden.
Klager neemt zijn noodzakelijke medicijnen niet in, omdat hij doodsbang is dat de inrichtingsmedewerkers hem zullen doden.
Klager wenst te worden overgeplaatst naar het PPC van de locatie Scheveningen of elders in de omgeving van Rotterdam, zodat hij regelmatig bezoek van zijn kinderen, zus en vriendin kan ontvangen. Verder zal hij daar veilig zijn en de voor hem
noodzakelijke medische behandeling kunnen krijgen.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de afwijzing van genoemd verzoek als volgt toegelicht.
In het PPC van de p.i. Vught kan de benodigde zorg aan klager worden geboden. De zorg die in het PPC van de locatie Scheveningen kan worden geboden, is niet anders. De directeur van de p.i. Vught heeft, na advies van gedragsdeskundigen, negatief over
klagers verzoek geadviseerd, daar een overplaatsing klagers waangedachten enkel zullen versterken. Een overplaatsing kan instabiliteit in klagers functioneren veroorzaken.
De selectiefunctionaris acht de reisafstand van Amsterdam en Rotterdam naar Vught niet onredelijk. De reistijd – met het openbaar vervoer – vanuit Zeeland naar Vught verschilt bovendien niet van de reistijd vanuit Zeeland naar Scheveningen.

4. De beoordeling
Uit het selectieadvies van de directeur van de p.i. Vught komt naar voren dat klager aan wanen lijdt. Als gevolg daarvan voelt hij zich in het PPC van de p.i. Vught onveilig en wijst hij medische behandeling af. Klager heeft van medio december 2016 tot
12 januari 2017 geweigerd door de medische dienst voorgeschreven medicatie in te nemen. Voorts blijkt uit het selectieadvies dat klager zich op de afdeling waar hij verblijft, verder uit het contact met zijn behandelaren en met het inrichtingspersoneel
lijkt terug te trekken en dat bij hem in toenemende mate sprake van achterdocht zou zijn. Klager heeft te kennen gegeven lichamelijke klachten te ervaren, waaraan hij in het PPC van de locatie Scheveningen wenst te worden behandeld. Een behandeling in
het PPC van de p.i. Vught wijst hij vanwege zijn wanen en gevoelens van onveiligheid af. Naar het oordeel van de beroepscommissie heeft klager hiermee zijn bezwaren tegen plaatsing in het PPC van de p.i. Vught voldoende onderbouwd. De kans is ook dat
plaatsing in de PPC van de locatie Scheveningen hem meer vertrouwen zal geven.
Voorts heeft klager voldoende onderbouwd dat het PPC van de locatie Scheveningen voor zijn bezoek, dat uit Vlissingen, Amsterdam en Rotterdam afkomstig is, beter is te bereizen.

Alles overziende moet de op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, als onredelijk en onbillijk worden aangemerkt. Derhalve dient de bestreden beslissing te worden vernietigd. De
selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. De beroepscommissie acht geen termen voor het toekennen van een tegemoetkoming
aanwezig.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan. Zij
kent klager geen tegemoetkoming toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. W.F. Korthals Altes, voorzitter, J.G.A. van den Brand en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van Y.L.F. Schuren, secretaris, op 6 juni 2017.

secretaris voorzitter

Naar boven