Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 02/2694/SGA, 2 januari 2003, beroep
Uitspraakdatum:02-01-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 02/2694/SGA

betreft: [klager] datum: 2 januari 2003

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw), heeft kennis genomen van een op 30 december 2002 bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de locatie Ooyerhoek van de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Achterhoek te Zutphen.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 70, tweede lid Pbw, van de tenuitvoerlegging van de uitspraak d.d. 19 december 2002 van de alleensprekende beklagrechter bij voormelde locatie, gegeven op het door hemingediende beklag.

Het beklag betreft het niet aan verzoeker toestaan om een aantal zich in de fouillering bevindende boeken op cel te mogen houden. De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard.

De voorzitter heeft kennis genomen van bedoelde uitspraak van de beklagrechter en de onderliggende stukken, alsook van de schriftelijke reactie van de directeur van voornoemde afdeling inrichting op het schorsingsverzoek.

1. De standpunten van verzoeker en van de directeur
Verzoeker heeft het verzoek schriftelijk toegelicht en daarbij aangevoerd dat hij de onderhavige boeken heeft gekocht van een medegedetineerde. Die gedetineerde had die boeken op verzoek van verzoeker aangeschaft. Het betreftislamitische boeken. Nadat de boeken waren ingevoerd in de inrichting, zijn deze op naam van verzoeker overgeschreven. Het afdelingshoofd heeft aan verzoeker toestemming gegeven om die boeken op cel te halen. De badmeester heeftechter geweigerd die boeken aan verzoeker af te geven. Volgens de huisregels mag verzoeker vijftien boeken op zijn cel hebben. Door de weigering om deze boeken te verstrekken wordt verzoekers recht op het vrij belijden van zijngeloof geschonden. Om zijn geloof te kunnen belijden heeft verzoeker belang bij de boeken. In de betreffende boeken staat of zit niets verstopt. Zij zijn geschreven in de Nederlandse taal en de inhoud kan daarom eenvoudig wordengecontroleerd. Het betreft boeken die zijn uitgevoerd in A5-formaat en die een dunne kaft hebben. Om deze redenen is de orde of veiligheid in de inrichting niet in het geding. Verzoeker is van mening dat hij een recht heeft om dieboeken op zijn cel te mogen houden. Hij vraagt daarom aan de voorzitter om de uitspraak van de beklagrechter te schorsen en aan de directeur op te dragen de betreffende boeken aan verzoeker ter beschikking te stellen.

Uit de inlichtingen van de directeur komt naar voren dat verzoeker heeft gevraagd een aantal boeken te mogen invoeren, welke boeken hij heeft gekocht van een medegedetineerde. Die medegedetineerde heeft de betreffende boekenaangeschaft bij een moskee in Arnhem. De medegedetineerde heeft die boeken (doen) invoeren. Na de weigering om verzoeker toe te staan die boeken in te voeren, is verzoeker in beklag gekomen bij de beklagrechter en de beklagrechterheeft het beklag op 19 december 2002 ongegrond verklaard. De directeur volhardt in het standpunt zoals ingenomen tegenover de beklagrechter en verwijst daartoe naar hetgeen in de uitspraak van de beklagrechter daaromtrent isopgenomen.

2. De beoordeling
De beklagrechter heeft in zijn uitspraak het beklag van verzoeker ongegrond verklaard. Een toewijzing van het verzoek kan niet het door verzoeker gewenste rechtsgevolg, te weten verstrekking van de onderhavige boeken aan verzoeker,opleveren. Daarvoor zou nodig zijn dat de voorzitter tevens een beslissing zou nemen als bedoeld in artikel 68, derde lid, van de Pbw. Die bevoegdheid komt de voorzitter in het kader van de schorsingsprocedure niet toe. Om die redenmoet het verzoek worden afgewezen.

3. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek af.

Aldus gedaan door mr. J. Lamens, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 2 januari 2003.

secretaris voorzitter

Naar boven