Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/3545/SGA, 20 oktober 2016, schorsing
Uitspraakdatum:20-10-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer : 16/3545/SGA
Betreft : [klager] datum: 20 oktober 2016

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de penitentiaire inrichtingen (p.i.) Vught.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van voormelde inrichting van 14 oktober 2016, inhoudende de verlenging van een (zo is de
voorzitter ambtshalve bekend) eerder, te weten op 17 september 2016, voor de duur van een maand opgelegde beslissing tot oplegging van een aantal toezichtmaatregelen in het kader van verzoekers plaats en status (Verhoogd) op de lijst van Gedetineerden
met een Vlucht-/Maatschappelijk risico (GVM-lijst), welke verlenging is ingegaan op 17 oktober 2016 en zal eindigen op 17 november 2016, met de bepaling dat de noodzaak van voortduring van de maatregelen maandelijks zal worden getoetst.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift van 17 oktober 2016 alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur van 20 oktober 2016.

1. De beoordeling
De voorzitter stelt voorop dat in het kader van het verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzocht en
beslist.
Aan de orde is daarom slechts de vraag of de beslissing waartegen beklag is ingediend in strijd is met een wettelijk voorschrift dan wel zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om thans over te gaan tot schorsing van de
(verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing. Naar het oordeel van de voorzitter is dat het geval.

De beroepscommissie heeft in eerdere uitspraken overwogen dat bij beslissingen als de onderhavige moet zijn voldaan aan een aantal eisen, wil die beslissing niet in strijd zijn met de wet of onredelijk of onbillijk zijn.
Die eisen zijn – kortweg –:
a. de gedetineerde dient voorafgaand aan het nemen van de beslissing te worden gehoord;
b. de directeur dient, bij het opleggen van de bestreden beslissing, een eigen belangenafweging te maken en kan niet volstaan met verwijzing naar de plaats en status van de gedetineerde op de GVM-lijst;
c. die hiervoor genoemde belangenafweging dient kenbaar te zijn voor de gedetineerde en beklag- en (voorzitter van de) beroepscommissie; en
d. de noodzaak van voortduring van de opgelegde toezichtmaatregelen dient maandelijks te worden getoetst.

Naar het voorlopig oordeel van de voorzitter blijkt uit de mededeling van de beslissing niet dat verzoeker voorafgaand aan de oplegging van die maatregelen is gehoord (onderdeel 1) terwijl ook niet blijkt van een eigen, kenbare belangenafweging van de
directeur bij het nemen van deze beslissing (onderdeel 2).
Nu de bestreden beslissing niet voldoet aan de vereisten zoals hiervoor bij de onderdelen 1 en 2 vermeld, is de bestreden beslissing – naar het voorlopig oordeel van de voorzitter – onvoldoende zorgvuldig voorbereid en mitsdien onredelijk en
onbillijk.
Het verzoek zal daarom worden toegewezen en de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing van de directeur zal met onmiddellijke ingang worden geschorst. Of in casu voldaan is aan het noodzaaksvereiste en de eis van de vereiste maandelijkse toetsing
kan gelet op het voorgaande onbesproken blijven.

2. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van 14 oktober 2016 met onmiddellijke ingang tot het moment dat de beklagcommissie op het onderliggende beklag zal hebben beslist.

Aldus gedaan door mr. J.W. Rijkers, voorzitter, in tegenwoordigheid van B.A. Bogaars, secretaris, op 20 oktober 2016.

secretaris voorzitter

Naar boven