Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/1248/GB, 21 juni 2017, beroep
Uitspraakdatum:21-06-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 17/1248/GB

Betreft: [Klager] datum: 21 juni 2017

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door mr. S.C. Gordijn, namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 10 april 2017 genomen beslissing van de selectiefunctionaris,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

1. De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem in de gevangenis van de penitentiaire inrichting (p.i.) Lelystad te plaatsen ongegrond verklaard.

2. De feiten
Klager is sedert 22 maart 2016 gedetineerd. Hij is op 25 maart 2016 als preventief gehechte in het huis van bewaring (h.v.b.) van de p.i. Groot Alphen te Alphen aan den Rijn geplaatst. Op 3 maart 2017 is hij in de gevangenis van de p.i. Lelystad
geplaats, waar een regime van beperkte gemeenschap geldt.

3. De standpunten
3.1. Namens klager is het beroep als volgt toegelicht.
Klager heeft zijn gehele voorlopige hechtenis doorgebracht in het h.v.b. van de p.i. Groot Alphen te Alphen aan den Rijn. Hij verbleef hier reeds bijna een jaar. Hij vindt het opmerkelijk dat een plaatsing in de gevangenis van de p.i. Groot Alphen
vanwege capaciteitsproblemen niet mogelijk zou zijn, omdat hier verscheidene gedetineerden zijn geplaatst sinds hij in de p.i. Lelystad verblijft. Bovendien wordt klager ernstig in zijn belangen geschaad, nu zijn familie hem in Lelystad niet zo vaak
kan
bezoeken als in Alphen aan den Rijn het geval was. Dit valt hem zwaar. Hij meent dat sprake is van uitzonderlijke omstandigheden, zodat van het in de bestreden beslissing genoemde uitgangspunt kan worden afgeweken.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager is ingevolge artikel 25, eerste lid, van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden (de Regeling) in de gevangenis van de p.i. Lelystad geplaatst. De selectiefunctionaris is verantwoordelijk voor een optimale
capaciteitsbenutting. Klager kon op het moment van selectie niet in de gevangenis van de p.i. Groot Alphen, de inrichting van zijn voorkeur, worden geplaatst, omdat daar op dat moment geen plek beschikbaar was. Slechts indien van uitzonderlijke
omstandigheden sprake is, kan van het uitgangspunt van optimale capaciteitsbenutting worden afgeweken. Klager heeft niet aannemelijk gemaakt, althans niet met stukken onderbouwd, dat van dergelijke omstandigheden sprake is. De selectiefunctionaris
verwijst naar de toelichting op het invoeren van artikel 25, zevende lid, van de Regeling (wijziging van de Regeling met ingang van 1 maart 2014, Stcrt. 2014, nr. 4617). Bij regionale plaatsingen kunnen individuele omstandigheden worden betrokken, mits
de capaciteit toereikend is. In de p.i. Groot Alphen is dat niet het geval. Voor zover klager aanvoert dat na zijn plaatsing in de p.i. Lelystad verscheidene gedetineerden in de gevangenis van de p.i. Groot Alphen zijn geplaatst, geschiedden deze
plaatsingen ingevolge artikel 25, zevende lid, van de Regeling.

4. De beoordeling
4.1. Ingevolge artikel 25, zevende lid, van de Regeling worden gedetineerden die tot een gevangenisstraf zijn veroordeeld, in een gevangenis in het arrondissement van vestiging geplaatst. Indien in het arrondissement van vestiging geen gevangenis is
aangewezen of geen plaats in een gevangenis in het desbetreffende arrondissement beschikbaar is, wordt de gedetineerde in een gevangenis in een aanpalend arrondissement geplaatst. De selectiefunctionaris stelt dat in de gevangenis van de p.i. Groot
Alphen te Alphen aan den Rijn vanwege capaciteitsproblemen op korte termijn geen plaats beschikbaar was. Als gevolg daarvan is klager voor de gevangenis van de p.i. Lelystad – gelegen in een aanpalend arrondissement van het arrondissement Haaglanden,
waarin de p.i. Groot Alphen is gelegen – geselecteerd.

4.2. De beroepscommissie stelt vast dat enige concrete onderbouwing van de door de selectiefunctionaris aangevoerde capaciteitsproblemen in de gevangenis van de p.i. Groot Alphen te Alphen aan den Rijn ontbreekt, temeer nu, blijkens de bewoordingen
van de selectiefunctionaris in de beslissing van 1 maart 2017, voor de gevangenis van de p.i. Lelystad eveneens van een wachtlijst sprake was. De op de onder 3.2 genoemde gronden gebaseerde beslissing kan vanwege een motiveringsgebrek dan ook niet in
stand blijven. De bestreden beslissing zal derhalve worden vernietigd. De selectiefunctionaris zal, gelet op de einddatum van klagers detentie, die is vastgesteld op 2 juli 2017, niet worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen. Nu de gevolgen van
de bestreden beslissing niet ongedaan kunnen worden gemaakt, ziet de beroepscommissie aanleiding klager een tegemoetkoming van € 25,= per maand toe te kennen voor de periode dat hij op grond van een beslissing waaraan een motiveringsgebrek kleeft in de
gevangenis van de p.i. Lelystad heeft verbleven.

5. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Zij kent klager een tegemoetkoming van € 100,= toe.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. W.F. Korthals Altes, voorzitter, mr. A.T. Bol en mr. M.A.G. Rutten, leden, in tegenwoordigheid van Y.L.F. Schuren, secretaris, op 21 juni 2017.

secretaris voorzitter

Naar boven