Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/0939/GA, 30 juni 2017, beroep
Uitspraakdatum:30-06-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 17/939/GA

betreft: [klager] datum: 30 juni 2017

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 1 maart 2017 van de alleensprekende beklagrechter bij het Justitieel Complex Zaanstad, betreffende klagers behandelplan en een advies van een
behandelcoördinator (ZS-JA-2017-2),

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beklagrechter heeft klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

De beroepscommissie heeft de directeur van het Justitieel Complex Zaanstad in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Vaststaat dat de beklagrechter de uitspraak niet heeft gedaan binnen de daarvoor in artikel 67, eerste lid, van de Pbw gestelde termijn(en). Nu de wetgever hieraan geen rechtsgevolgen heeft verbonden, kan de overschrijding van die termijn(en) niet tot
een gegrondverklaring van het beroep leiden en dus ook niet tot het toekennen van een tegemoetkoming, zoals klager heeft verzocht.

Hetgeen voor het overige in beroep is aangevoerd kan niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagrechter. In aanvulling op die uitspraak overweegt de beroepscommissie dat evenmin is gebleken dat klagers klacht ziet op een namens de
directeur genomen beslissing. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. A. van Holten en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van
mr. R. Boerhof, secretaris, op 30 juni 2017.

secretaris voorzitter

Naar boven