Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 02/2049/GB, 13 januari 2003, beroep
Uitspraakdatum:13-01-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer: 02/2049/GB

Betreft: [klager] datum: 13 januari 2003

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennis genomen van een op 25 september 2002, door tussenkomst van het Bureau Selectiefunctionarissen Noord, bij hetsecretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], geboren op [1979], verder te noemen klager,

gericht tegen een op 30 augustus 2002 genomen beslissing van de selectiefunctionaris, waarop niet staat vermeld op welke datum deze door klager is ontvangen,

alsmede van de overige stukken, waaronder de bestreden beslissing.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt.

De inhoud van de bestreden beslissing
De selectiefunctionaris heeft het bezwaarschrift van klager gericht tegen de beslissing hem over te plaatsen naar de JOVO-afdeling van het huis van bewaring (h.v.b.) Vught ongegrond verklaard.

De feiten
Klager is sedert 4 juli 2002 gedetineerd. Hij verbleef als preventief gehechte in het h.v.b. Amsterdam (Havenstraat). Op 25 september 2002 is hij overgeplaatst naar het h.v.b. Vught.

3 De standpunten
3.1. Klager heeft zijn beroep als volgt toegelicht.
De reisafstand is te groot voor zijn (ten tijde van de bestreden beslissing 16 weken oude) zoontje, zodat klager niet in de gelegenheid is hem te zien.
Voorts is klager van mening dat er beter gedetineerden op de JOVO-afdeling geplaatst kunnen worden die hier voor langere tijd meer waarde aan hechten.

3.2. De selectiefunctionaris heeft de bestreden beslissing als volgt toegelicht.
Klager is preventief gehecht voor het arrondissement ’s-Hertogenbosch, terwijl het openbaar ministerie tevens verzocht heeft klager in dit arrondissement te plaatsen.
Uit de indicatiestelling is voorts gebleken dat klager JOVO-geïndiceerd is.

4. De beoordeling
4.1. De selectiefunctionaris heeft klager bij de selectiebeslissing van 15 augustus 2002 geselecteerd voor ‘P.I. Nieuw Vosseveld te Vught (h.v.b. jeugd regulier / h.v.b. JOVO)’ met de motivering dat klager gelet op de informatievanuit de inrichting volgens de indicatiestelling in aanmerking komt voor het JOVO-circuit.
De meest recente bestemmingsaanwijzing van 21 november 2002 voor de penitentiaire inrichting Vught kent niet een dergelijke door de selectiefunctionaris als h.v.b. JOVO aangeduide afdeling of inrichting. De selectiebeslissing isderhalve niet in overeenstemming met de geldende bestemmingsaanwijzing.
Derhalve dient de bestreden beslissing te worden vernietigd.
De selectiefunctionaris zal worden opgedragen een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak.

4.2. De beroepscommissie acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

4 De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing.
Zij draagt de selectiefunctionaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van haar uitspraak binnen een termijn van twee weken na ontvangst daarvan.
Zij acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een tegemoetkoming.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.P. Balkema, voorzitter, mr. A.G. Bosch en dr. J.P.S. Fiselier, leden, in tegenwoordigheid van mr. I. Lispet, secretaris, op 13 januari 2003

secretaris voorzitter

Naar boven