Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/3649/TA, 16 januari 2017, beroep
Uitspraakdatum:16-01-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 16/3649/TA

betreft: [klager] datum: 16 januari 2017

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 67 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden (Bvt) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift ingediend door mr. N.A. Heidanus namens

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 19 oktober 2016 van de alleensprekende beklagrechter bij FPC Dr. S. van Mesdag te Groningen, verder te noemen de inrichting,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 20 december 2016, gehouden in de het justitieel complex Zaanstad, zijn gehoord klager, bijgestaan door de kantoorgenoot van zijn raadsman mr. S.O. Roosjen en [...], juridisch medewerker bij voormelde
tbs-inrichting.

Op grond van de stukken en haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft a. een ordemaatregel van afdelingsarrest ingaande op 24 mei 2016 (2016-000140) en b. de weigering om klager met zijn advocaat te laten bellen op 26 mei 2016 (2016-000141).

De beklagrechter heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
a. Klager is gezegd dat men heel sceptisch is over de waarde van een zogenaamde sneltest. Hij was niet betrokken bij handel in drugs en hij had ook geen drugs gebruikt. Benzodiazepines waren klager voorgeschreven om kalm te blijven en in verband met de
chaos in zijn hoofd. Hij mag benzodiazepines gecontroleerd gebruiken. Niet op te maken valt of hij voor het gebruik van benzodiazepines is gestraft. De oplegging van de ordemaatregel had niets met de orde en veiligheid te maken. Op 1 juni 2016 scoorde
klager negatief. Pas gisteravond heeft klager een nieuw formulier ontvangen. Het vervangen van het foutief ingevulde formulier door een ander formulier creëert onoverzichtelijkheid. Er zijn grote twijfels over de gang van zaken.
b. Klager heeft al jaren mr. Heidanus als advocaat. Er is veelvuldig contact tussen klager en zijn advocaat. Niet begrepen wordt hoe het kan dat de advocaat niet bij het netwerk van klager is vermeld. Hij voelde zich door de weigering onheus bejegend.
Hij heeft alleen immateriële schade geleden. Hij heeft aan het personeel gevraagd of het telefoonnummer van de advocaat kon worden gegoogeld maar dat werd geweigerd. Pas op vrijdag heeft hij contact met zijn advocaat gekregen. Hij heeft hemel en aarde
moeten bewegen om contact te krijgen met zijn advocaat. Hij moest zijn advocaat informeren dat hij ten onrechte binnen zat.
Inmiddels is klager weer transmuraal verlof verleend, maar er wordt nog steeds streng met hem omgegaan.

Namens het hoofd van de inrichting is in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
a. Op het overgelegde formulier van het laboratorium staan de namen en resultaten van verschillende verpleegden vermeld. De namen van de andere verpleegden zijn weggehaald. Het registratienummer is het nummer van de urinecontrole. Op het
aanvraagformulier urine(snel)test is door de medewerker abusievelijk een kruisje gezet bij cocaïne. Dit is hersteld en een nieuw formulier is aan klager uitgereikt. Nagegaan kan worden of klager inderdaad benzodiazepines zijn voorgeschreven. Klager had
tweemaal een positieve uitslag op cocaïne. Dit alleen rechtvaardigt al de oplegging van de ordemaatregel. Een verpleegde kan zich dan niet onbegeleid door de inrichting begeven. Hij heeft de mogelijkheid om binnen twee weken weer urine in te leveren.
Bij een negatieve uitslag wordt de ordemaatregel dan opgeheven.
b. Het telefoonnummer van de advocaat stond niet op het netwerklijstje. De overdracht is blijkbaar niet goed gegaan. Hij heeft op donderdag pas aangegeven dat hij met zijn advocaat wilde bellen. Dit is bevestigd door de maatschappelijk werker. Hij
heeft
dezelfde dag nog kunnen bellen.

3. De beoordeling
Ten aanzien van a:
Gelet op de op verzoek van de beroepscommissie overgelegde uitslag van het laboratorium gedateerd 26 mei 2016 waaruit volgt dat klager positief heeft gescoord op het gebruik van verschillende drugs/middelen is de beroepscommissie van oordeel dat de
beslissing om klager in verband met de orde en de veiligheid in de inrichting een ordemaatregel van afdelingsarrest op te leggen niet als onredelijk of onbillijk kan worden aangemerkt.

Ten aanzien van b:
De beroepscommissie overweegt dat uit de mededelingen van het hoofd van de inrichting volgt dat klager diezelfde dag nog met zijn advocaat heeft mogen bellen.

Hetgeen in beroep is aangevoerd kan naar het oordeel van de beroepscommissie niet tot een andere beslissing leiden dan die van de beklagrechter. Het beroep zal derhalve ongegrond worden verklaard en de uitspraak van de beklagrechter zal worden
bevestigd
met ten aanzien van a. wijziging van de gronden.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagrechter met ten aanzien van a. wijziging van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. R.M. Maanicus, voorzitter, mr. C.A.M. Schaap-Meulemeester en mr.drs. L.C. Mulder, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.S. van Gemert, secretaris, op 16 januari 2017.

secretaris voorzitter

Naar boven