Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/1683/SGA, 26 mei 2017, schorsing
Uitspraakdatum:26-05-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

Nummer : 17/1683/SGA
Betreft : [verzoeker] datum: 26 mei 2017

De voorzitter van de beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen verzoekschrift van

[...], verder verzoeker te noemen, verblijvende in de penitentiaire inrichting (p.i.) Krimpen aan den IJssel.

Verzoeker vraagt om schorsing, met toepassing van artikel 66, eerste lid, van de Pbw, van de (verdere) tenuitvoerlegging van de beslissing van de directeur van 12 mei 2017, inhoudende de oplegging van een zevental toezichtmaatregelen in het kader van
verzoekers plaats en status op de lijst van gedetineerden met een vlucht- / maatschappelijk risico (GVM-lijst). De tenuitvoerlegging van de maatregelen is ingegaan op 12 mei 2017 en eindigt op 12 augustus 2017.

De voorzitter heeft voorts kennisgenomen van het klaagschrift van 18 mei 2017 alsmede van de schriftelijke inlichtingen van de directeur van 24 mei 2017.

1. De beoordeling
De voorzitter stelt voorop dat in het kader van het verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing van de directeur slechts ruimte bestaat voor een voorlopige beoordeling en dat de zaak niet ten gronde kan worden onderzocht en
beslist.
Aan de orde is daarom slechts de vraag of de beslissing waartegen beklag is ingediend in strijd is met een wettelijk voorschrift dan wel zodanig onredelijk of onbillijk is dat er een spoedeisend belang is om thans over te gaan tot schorsing van de
(verdere) tenuitvoerlegging van die beslissing. Naar het oordeel van de voorzitter is dat het geval.

Bij oplegging en/of verlenging van toezichtmaatregelen als de onderhavige dient, indien het een gedetineerde betreft die op de GVM-lijst staat vermeld met de status ‘Hoog’ dan wel ‘Verhoogd’ te zijn voldaan aan een viertal eisen.
a. er dient een noodzaak te zijn voor de oplegging van die toezichtmaatregelen;
b. de gedetineerde dient te worden gehoord alvorens de toezichtmaatregelen worden opgelegd;
c. de directeur dient een eigen belangenafweging te maken, welke belangenafweging voldoende inzichtelijk en kenbaar moet zijn voor de gedetineerde en – in voorkomende gevallen de beklag- en (voorzitter van de) beroepscommissie;
d. indien de toezichtmaatregelen worden opgelegd voor een periode van meerdere maanden, dient de directeur maandelijks te toetsen of er een noodzaak is voor de voortduring van die toezichtmaatregelen.

Uit de inlichtingen van de directeur komt naar voren dat verzoeker status op de GVM-lijst door het Operationeel Overleg (OO) recentelijk is afgeschaald van “Extreem” naar “Verhoogd”. De directeur heeft toegelicht dat hij – naar aanleiding van de
mededeling van klager dat hij zou zijn vrijgesproken van betrokkenheid bij een terroristisch misdrijf – aan het OO heeft gevraagd klagers plaats op de GVM-lijst nogmaals te beoordelen en dat hij tot die tijd de hier aan de orde zijnde
toezichtmaatregelen noodzakelijk acht. Naar aanleiding van de beslissing van het OO kunnen aantal en aard van die maatregelen aangepast worden. Uit de verdere inlichtingen van de directeur en uit de mededeling van de bestreden beslissing blijkt
onvoldoende waarom er sprake zou zijn van een noodzaak tot opleggen van die toezichtmaatregelen terwijl daarnaast de door de directeur gemaakte belangenafweging onvoldoende kenbaar is. Gelet daarop is – naar het voorlopig oordeel van de voorzitter –
niet voldaan aan de hiervoor onder a en c genoemde vereisten en is de bestreden beslissing genomen op gronden die deze niet kunnen dragen. Het verzoek zal daarom worden toegewezen.

2. De uitspraak
De voorzitter wijst het verzoek toe en schorst de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing met onmiddellijke ingang tot het moment dat de beklagcommissie op het onderliggende klaagschrift zal hebben beslist.

Aldus gedaan door mr. J.D. den Hartog, voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. H.M.J.D. Maes, secretaris, op 26 mei 2017.

secretaris voorzitter

Naar boven