Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/0561/GA, 26 mei 2017, beroep
Uitspraakdatum:26-05-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 17/0561/GA

betreft: [klager] datum: 26 mei 2017

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 25 januari 2017 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Vught, voor zover daarbij aan klager een tegemoetkoming is toegekend,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beroepscommissie heeft de directeur van de p.i. Vught in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsman mr. K.D. Regter om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van de tegemoetkoming
De beklagrechter heeft een tegemoetkoming van € 15,= toegekend vanwege de gegrondverklaring van klagers beklag betreffende het meerdere malen niet verstrekken van dieetvoeding aan klager, op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft het beroep als volgt toegelicht. De tegemoetkoming is te gering. In de periode van 26 juli 2016 tot 30 september 2016 is het tenminste 25 keer voorgevallen dat de verstrekking van de voeding niet conform klagers dieet was. Voor een
maaltijd
staat een bedrag van € 2,38. Er spelen tevens psychische en emotionele aspecten mee. Klager heeft namelijk diabetes, hart- en vaatziekten, een hoge bloeddruk en een hoog cholesterol. Aan dezelfde gezondheidsproblemen is klagers moeder op 63 jarige
leeftijd overleden. Klager ziet derhalve een noodzaak voor de juiste verstrekking van de dieetvoeding. Door het dieet heeft klager zijn levensstijl volledig moeten veranderen. Hij voelt zich hierbij niet gesteund.

De directeur persisteert bij het standpunt zoals ingenomen tegenover de beklagrechter en acht de toegekende tegemoetkoming redelijk en billijk.

3. De beoordeling
Klager heeft onweersproken gesteld dat in een periode van twee maanden aan hem ten minste 25 keer de verkeerde voeding, te weten geen dieetvoeding, is verstrekt. Voorts heeft klager onweersproken gesteld dat de prijs van een maaltijd € 2,38 is. De
beroepscommissie kan zich niet verenigen met de toegekende tegemoetkoming van € 15,=. Zij zal derhalve het beroep gegrond verklaren en aan klager een hogere tegemoetkoming toekennen, namelijk
€ 60,=.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter voor zover daartegen beroep is ingesteld en bepaalt dat aan klager een tegemoetkoming toekomt van € 60,=.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. A. van Holten en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van
mr. S. Blankenspoor, secretaris, op 26 mei 2017.

secretaris voorzitter

Naar boven