Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/1247/GA, 1 juni 2017, beroep
Uitspraakdatum:01-06-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 17/1247/GA

betreft: [klager] datum: 1 juni 2017

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift, ingediend door J.H. van Velzen, namens

[...], verder te noemen klager,

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Ingevolge artikel 69, eerste lid, Pbw moet het met redenen omklede beroepschrift uiterlijk op de zevende dag na die van de ontvangst van het afschrift van de uitspraak onderscheidenlijk na die van de mondelinge mededeling van de uitspraak worden
ingediend. De uitspraak waarvan beroep is op 27 maart 2017 door klager ontvangen. Het beroepschrift dateert van 4 april 2017 en is op het secretariaat van de Raad ontvangen op 14 april 2017. Ten aanzien van de namens klager aangevoerde grond dat sprake
zou zijn van een taalprobleem, oordeelt de beroepscommissie dat in beroep geen verschoonbaar verzuim van de termijnoverschrijding mogelijk is.
Klager heeft, gelet op het vorenstaande, niet tijdig beroep ingesteld.

2. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart klager niet-ontvankelijk in het beroep.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, mr. C.M. van der Bas en mr. A. van Holten, leden, in tegenwoordigheid van
S.C. Vogel, secretaris, op 1 juni 2017.

secretaris voorzitter

Naar boven