Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 17/0120/GA, 29 mei 2017, beroep
Uitspraakdatum:29-05-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 17/120/GA

betreft: [klager] datum: 29 mei 2017

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 6 januari 2017 van de alleensprekende beklagrechter bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Dordrecht,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 7 april 2017, gehouden in de locatie De Schie, is gehoord klager, bijgestaan door zijn raadsman mr. P.M. Iwema.
De directeur van de p.i. Dordrecht is zonder bericht van verhindering niet ter zitting verschenen.

Van het verhandelde ter zitting is een verslag opgemaakt. De directeur heeft hierop gereageerd op 12 april 2017. Deze reactie is ter kennisname naar klager en zijn raadsman verstuurd.
Hierop heeft klagers raadsman gereageerd op 17 april 2017 en daarop is een reactie van de directeur gevolgd op 19 april 2017. Ook hiervan is een afschrift naar klager en zijn raadsman verstuurd.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagrechter
Het beklag betreft het feit dat bij een celinspectie de knop van de radio kapot is gemaakt en dat de volgende goederen onbruikbaar zijn gemaakt: kruiden, vier sigaren, paneermeel en multivitaminen (PD2017-2).

De beklagrechter heeft klager kennelijk niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Door en namens klager is in beroep het tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt als volgt toegelicht.
Klager werkt hele dagen. Toen hij op een werkdag terugkwam in zijn cel, merkte hij dat er iets niet klopte. Hij heeft aan het afdelingspersoneel gevraagd wie er op zijn cel was geweest. Klager sluit zijn cel namelijk af. Na een paar dagen kreeg klager
van het afdelingspersoneel te horen dat een celinspectie was uitgevoerd. De wijze waarop dit is gebeurd, is niet goed. Klager is daarom meteen in beklag gegaan. Klager heeft geen schriftelijke mededeling gehad dat er een celinspectie is uitgevoerd. De
radioknop is kapot. De knop blijft op “aan” staan. De radio gaat sindsdien alleen uit door de stekker van de radio uit het stopcontact te halen. Klager durft zijn multivitaminen niet meer te gebruiken, omdat er waarschijnlijk met blote handen in
gezocht
is. Klager kookt zelf. Zijn kruiden, die hij bewaart in zakjes, zijn door elkaar gegooid. Ook had klager een nieuw pak paneermeel. Dat pak is opengemaakt en het paneermeel kon klager niet gebruiken. Voorts zijn vier sigaren gescheurd. Klager benadrukt
dat hij zeven jaar in detentie verblijft en nooit in aanraking is geweest met drugs. Zijn urinecontroles zijn goed en hij verblijft in een plusregime. Klager wil een financiële tegemoetkoming ontvangen. De raadsman voert aan dat de celinspectie niet
zorgvuldig is uitgevoerd en dat de directeur niet op eigen initiatief mededeling van de celinspectie heeft gedaan. Voorts wordt aangevoerd dat klagers radio van het merk Sony is. De aanschafwaarde was € 150,- en daarbij heeft klager € 20,- betaald voor
de verzegeling. De kruiden kosten € 5,- en een doos sigaren kost € 6,20. De schade van de vier sigaren is daarom € 1,24 nu een doos 26 sigaren bevat. Verder kost de paneermeel € 1,- en een pot multivitaminen kost € 8,-. Hierbij wordt opgemerkt dat de
pot halfvol was. Klager wil daarom een vergoeding ontvangen van € 181,-. Met betrekking tot de ontvankelijkheid van het beklag wordt aangevoerd dat klager, zodra hij geïnformeerd werd over de celinspectie, beklag heeft ingediend.
Voorts is schriftelijk aangevoerd dat klager betwist dat de betreffende medewerkers na vier maanden nog precies weten hoe zij de celinspectie uitvoerden en hoe zij de genoemde goederen achterlieten. Het formulier van de celinspectie bevat geen
vastlegging van hetgeen de directeur stelt. Klager bedoelt een apparaat van Sony dat op een later moment is ingevoerd. Nergens staat dat gebruik is gemaakt van nieuwe handschoenen bij de celinspectie. Dit wordt opgemerkt met betrekking tot de hygiëne
van de kruiden, paneermeel en multivitaminen. Wanneer sigaren uit een doos gehaald worden voor inspectie, brengt dit met zich mee dat sigaren lucht gaan lekken en daarmee onbruikbaar zijn.

De directeur heeft in beroep zijn tegenover de beklagrechter ingenomen standpunt schriftelijk als volgt toegelicht.
De radio van klager, van het merk Philips, is op 8 februari 2011 aangeboden voor verzegeling. Toen is reeds aangegeven dat de “keuze schakeling” slecht was. De verzegeling koste overigens € 7,50. De verklaring eigen risico is bijgevoegd. Dat klager op
een ander moment een radio heeft ingevoerd, wordt op geen enkele wijze onderbouwd. Daarnaast heeft de directeur het personeel over de celinspectie gesproken. Zij kunnen zich herinneren dat zij de sigaren hebben gecontroleerd en deze onbeschadigd hebben
achtergelaten. Ook de kruiden zijn gecontroleerd, maar niet door elkaar gegooid. Er zijn geen bijzonderheden aangetroffen en er is verslag opgemaakt van de celinspectie. Dat verslag is bijgevoegd. Tevens zijn tijdens de inspectie handschoenen gedragen,
zoals voorgeschreven. Dit hoort bij de algemeen geldende instructies in het kader van de veiligheid.
Voorts is nader aangevoerd dat het personeel zich aan de geldende procedure heeft gehouden door een verslag op te maken.

3. De beoordeling
De beklagrechter heeft klager kennelijk niet-ontvankelijk verklaard in zijn beklag zonder nadere inlichtingen in te winnen bij de directeur. Volgens de beklagrechter zou klager na de vermissing niet gesproken hebben met het afdelingshoofd of ander
personeel, waardoor niet kan worden vastgesteld wat precies is gebeurd.
Uit het verhandelde ter zitting blijkt dat klager navraag heeft gedaan bij het personeel. Het personeel heeft klager op de hoogte gebracht van de uitgevoerde celinspectie van 22 december 2016. Hiertegen is het beklag gericht. Nu een celinspectie wordt
opgedragen door de directeur, is sprake van een beslissing als bedoeld in artikel 60, eerste lid, van de Pbw. De beroepscommissie zal de uitspraak van de beklagrechter daarom vernietigen en klager alsnog ontvankelijk verklaren in zijn beklag.

Op het formulier “speciale celinspectie”, dat in beroep is overgelegd, staat dat op 22 december 2016 een celinspectie is uitgevoerd. Op dat moment was klager op de arbeid. De celinspectie heeft een uur geduurd en hierbij zijn geen bijzonderheden
uitgekomen of spullen verwijderd.

De beroepscommissie acht niet aannemelijk geworden dat klagers kruiden, sigaren, multivitaminen en paneermeel niet meer bruikbaar waren als gevolg van de celinspectie. Deze is overeenkomstig de regels zorgvuldig en met handschoenen uitgevoerd.
Met betrekking tot de radio geldt dat het verzegelingsnummer op het formulier van de celinspectie en de invoerlijst overeenkomen. Dat betekent dat het beklag klagers radio betreft die is ingevoerd en verzegeld op 8 februari 2011. Gezien de opmerking
bij
de invoer van de radio: “keuze schakelaar slecht”, acht de beroepscommissie niet aannemelijk geworden dat de radioknop nadien beschadigd is geraakt als gevolg van de celinspectie. Het is veeleer aannemelijk dat de knop al daarvoor slecht functioneerde.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep gegrond, vernietigt de uitspraak van de beklagrechter, verklaart klager alsnog ontvankelijk in zijn beklag en verklaart dit beklag ongegrond.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.M. van der Nat, voorzitter, J. Schagen MA en mr. E. Lucas, leden, in tegenwoordigheid van mr. S.S. Dwarka, secretaris, op 29 mei 2017.

secretaris voorzitter

Naar boven