Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/3277/GA, 16 januari 2017, beroep
Uitspraakdatum:16-01-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 16/3277/GA

betreft: [klager] datum: 16 januari 2017

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 20 september 2016 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Krimpen aan den IJssel

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

Ter zitting van de beroepscommissie van 29 november 2016, gehouden in de p.i. De Schie te Rotterdam, is klager gehoord. De directeur van de p.i. Krimpen aan den IJssel is niet ter zitting verschenen.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De inhoud van het beklag en de uitspraak van de beklagcommissie
Het beklag betreft een ordemaatregel van afzondering in een andere verblijfsruimte dan een afzonderingscel voor de duur van veertien dagen (IJ-2016-525).

De beklagcommissie heeft het beklag gegrond verklaard voor wat betreft de uitsluiting van activiteiten met een tegemoetkoming van € 5,= en voor het overige ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

2. De standpunten van klager en de directeur
Klager heeft in beroep zijn tegenover de beklagcommissie ingenomen standpunt als volgt toegelicht. Klager is afgezonderd voor iets wat later niet waar bleek te zijn. In de schriftelijke mededeling van de maatregel staat niet dat klager niet mag
sporten,
dus dit kunnen ze van klager niet afpakken. Ter zitting van de beroepscommissie heeft klager toegelicht dat het beroep zich richt tegen de toegekende tegemoetkoming van € 5,=. Deze is te laag. Een andere gedetineerde is betrapt met een steekwapen.
Klager was niet het probleem. Klager is gedegradeerd naar het basisprogramma. Klager heeft het personeel aangesproken op het met weinig respect benaderen van het bezoek. Dat werd niet gewaardeerd en werd uitgelegd als onrust. Klager is goed op de
hoogte
van zijn rechten. Als iets niet goed gaat spreekt hij daar het personeel op aan.

De directeur heeft zijn standpunt, zoals ingenomen tegenover de beklagcommissie, in beroep niet toegelicht.

3. De beoordeling
In artikel 23, eerste lid, onder a van de Pbw is bepaald dat de directeur een gedetineerde kan uitsluiten van deelname aan een of meer activiteiten op de gronden onder a. vermeld. In de Memorie van Toelichting is hierover bepaald dat het kan gaan om
uitsluiting van arbeid, sport en recreatie. Deze opsomming is niet limitatief.

Artikel 24 van de Pbw bepaalt dat de directeur bevoegd is een gedetineerde in afzondering te plaatsen op de gronden genoemd in artikel 23, eerste lid. In het tweede lid van voormeld artikel 24 wordt bepaald dat gedurende het verblijf in afzondering de
gedetineerde niet deelneemt aan activiteiten, voor zover de directeur niet anders bepaalt en behoudens het dagelijks verblijf in de buitenlucht.

In de voorliggende ordemaatregel heeft de directeur klager uitgesloten van activiteiten, zonder daarbij met betrekking tot een bepaalde activiteit, zoals sport, een voorbehoud te maken. Gelet op de formulering van de ordemaatregel moet er dan ook van
worden uitgegaan dat klager tevens is uitgesloten van sport.

Ter zitting van de beroepscommissie heeft klager toegelicht dat het beroep zich richt tegen de door de beklagcommissie toegekende tegemoetkoming.
Nu de beroepscommissie tot andere overwegingen komt dan de beklagcommissie, klager geen nadeel mag ondervinden door het instellen van beroep, zal de beroepscommissie instemmen met de in eerste instantie toegekende tegemoetkoming.

4. De uitspraak
De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond en bevestigt de uitspraak van de beklagcommissie voor zover daartegen beroep is ingesteld, onder wijziging van de gronden.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. J.A.M. de Wit, voorzitter, J.G.A. van den Brand en mr. A.T. Bol, leden, in tegenwoordigheid van mr. R. Kokee, secretaris,
op 16 januari 2017

secretaris voorzitter

Naar boven