Onderwerp: Bezoek-historie

RSJ 16/3100/GA, 16 januari 2017, beroep
Uitspraakdatum:16-01-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Uitspraak

nummer: 16/3100/GA

betreft: Klager datum: 16 januari 2017

De beroepscommissie als bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een bij het secretariaat van de Raad ingekomen beroepschrift van

[...], verder te noemen klager,

gericht tegen een uitspraak van 7 september 2016 van de beklagcommissie bij de penitentiaire inrichting (p.i.) Achterhoek te Zutphen, betreffende het uitblijven van een beslissing op klagers verlofaanvraag van 25 maart 2016,

alsmede van de overige stukken, waaronder de uitspraak waarvan beroep, welke in afschrift aan deze uitspraak is gehecht.

De beklagcommissie heeft het beklag ongegrond verklaard op de gronden als in de aangehechte uitspraak weergegeven.

De beroepscommissie heeft de directeur van de p.i. Achterhoek in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren op het beroep en klager alsmede zijn raadsvrouw mr. B.A.M. Hendrix om het beroep schriftelijk toe te lichten.

Op grond van haar onderzoek overweegt en beslist de beroepscommissie als volgt:

1. De beoordeling
Klager stelt dat hij op 25 maart 2016 een verlofaanvraag door middel van een verzoekbriefje heeft ingediend bij de casemanager. De directeur stelt dat het verzoekbriefje niet is ontvangen. De beroepscommissie acht met de beklagcommissie aannemelijk
geworden dat de directeur geen verlofaanvraag van klager heeft ontvangen en dat om die reden de directeur geen beslissing heeft genomen. Evenmin is sprake van een verzuim of weigering om te beslissen. Het gevolg hiervan is evenwel dat klager in zijn
beklag niet had kunnen worden ontvangen. De uitspraak van de beklagcommissie zal om die reden worden vernietigd en klager zal alsnog niet-ontvankelijk worden verklaard in zijn beklag.

2. De uitspraak
De beroepscommissie vernietigt de uitspraak van de beklagcommissie en verklaart klager alsnog niet-ontvankelijk in zijn beklag.

Aldus gegeven door de beroepscommissie voornoemd, bestaande uit mr. M.M. van der Nat, voorzitter, mr. C.M. van der Bas en J. Schagen MA, leden, in tegenwoordigheid van
mr. L.S. Rietdijk, secretaris, op 16 januari 2017.

secretaris voorzitter

Naar boven